Завършвайки този курс, обучаемите ще могат да преподават ИКТ в началното училище, като познават и прилагат разнообразни софтуерни образователни технологии. 

В края на този курс обучаемите:

  • ще знаят целите, стандартите и темите от учебните програми по ИКТ в началното училище;
  • ще идентифицират и дефинират основните компоненти на компютърната система и тяхната функционална специфика в контекста на обучението в началното училище;
  • ще познават и оперират с образователен софтуер и мултимедия за началното училище, и ще ги използват за подходящи образователни цели;
  • ще са запознати с нормативните документи, включващи правила за безопасната работа при използването на компютърни системи в учебни занятия и ще ги прилагат в учебната среда;
  • ще развият и усъвършенстват компетентностите си за самостоятелно проучване и експериментиране с различни софтуерни продукти в процеса на обучение.

Използваното изображение е свалено от тук и е собственост на автора ©Woodleywonderworks, свободно за разпространение под лиценз CC BY 2.0

Брайловото писмо е не само единствения начин за ограмотяване на незрящи деца и деца с ниска степен на слабо зрение, но то е един феномен, който разкрива нестандартността на човешките възприятия. Брайловото писмо е надеждно средство за комуникация и на ученици с множество увреждания, включително и сляпо-глухи. Като шесточков релефен код, брайлът е лесен за компютъризиране и е съвместим с информационната революция. Днес това релефно-точково писмо е адаптирано към всички езици на земното кълбои дава възможност за самостоятелност, независимост и приобщаване към науката, културата и изкуството на повече от 200 милиона хора с дълбоки зрителни увреждания в цял свят.

 Децата и учениците с множество увреждания дълги години са обект на засилена изолация и умишлено игнориране както по света, така и от страна на българското общество. В световен мащаб опити за тяхното обучение се правят в средата на 19 век, а в България едва през последните десетилетия започна процес на признаване на  техните права, възможности и потенциал за обучение. С премахването на понятието “необучаеми” на практика те получиха реален достъп до образователната система.

Ето защо тази дисциплина цели да запознае студентите с уникалната природа на множествените увреждания и да привлече вниманието към тази сегрегирана категория ученици. Дисциплината засяга въпроси като:

-           дефиниции и класификация на децата и учениците с множество увреждания;

-           исторически преглед на зараждането и развитието на идеята на обществото за обучение на зрително затруднените с множество увреждания;

-          образователно оценяване;

-          екипност в работата с тези деца. Подходи на екипа;

-          преглед на характерни причини, предизвикващи множество увреждания - синдроми, заболявания, придобити причини;

-          проблемно поведение;

-          области в обучението на ученици с множество увреждания;

-          особености на сляпоглухите. Форми на общуване   и др.

Исторически погледнато училищата за деца с нарушено зрение първи проявяват интерес към обучението на зрително затруднените с множество увреждания и към сляпоглухите. Подобно е положението и в България, където в специалните училища за деца с нарушено зрение към момента 60% от обучаваните ученици са с множество увреждания. Това налага усилена подготовка на специалисти за работа с този увеличаващ се контингент и осигуряване на адекватни знания в една широка област, каквато са комбинациите от различни нарушения.

Основната цел на учебната дисциплина е да подготви студентите за преподаване на предмета "Информационни и комуникационни технологии" в началното училище. По време да работата те ще се запознаят с основните положения в методиката на обучение по ИКТ, ще получат обща представа за разглежданата област, ще се ориентират в интегрирането на съвременните технологии в учебния процес. 

Курсът по "Дидактика на родинознанието и природознанието - съвременни тенденции и подходи" е предназначен за студенти, които желаят да придобият образователно-квалификационната степен “Магистър по начална училищна педагогика”.

Целта на курса е да предостави на студентите информация за основните аспекти от развитието на Дидактиката на родинознанието и природознанието като частна дидактика - същност, възникване, съвременни концепции за нейното развитие, основни дидактически категории, иновационни технологии. При завършването на курса студентите ще умеят да разработват различни методически варианти и да използват различни статегии за активно учене при работа с ученици от началното училище по учебните предмети роден край, околен свят, човекът и природата и човекът и обществото.

Курсът е насочен към овладяване на знания, умения и практически опит у обучаваните, свързани с процеса на преподаване на техниката и технологиите в началното училище. Успешно завършилите курса ще познават и ще могат да преподават учебния предмет „Домашен бит и техника” в началното училище.

Курсът "Арттерапия" е предназначен за студенти от магистърска програма "Специална педагогика". Арттерапията представлява широкоспектърен метод на психотерапията, който се използва за на психотерапевтична корекция чрез прилагане на изкуство и творчество. Терапевтичната дейност чрез изкуство подпомага децата със СОП за по-пълноценната им реализация в поведенчески план и засилва тяхната социална адаптация.

Контактът с преподавателя ще се осъществява чрез електронна поща dan.nikol@abv.bg