Курсът по „Организация и управление на учебно-възпитателния процес” е предназначен за студенти – магистърска програма «Начална училищна педагогика» (неспециалисти). Процесът на обучение се осъществява по определен от учебния план хорариум.

Целта на обучението е систематично да се изложат основните проблеми на тази област от научното познание, като се наблегне на:

  • Теоретични основи в областта на идеите за управление на учебно-възпитателния процес (мениджмънт на класа) – възникване, развитие, същност, основни понятия, водещи теории.
  • Запознаване с различни изследвания в областта и техния анализ.
  • Изграждане на визия за облика на учителя като организатор и ръководител на дейностите в класната стая (мениджър на класа).
  • Практически модели за управление на класната дисциплина и направляване на ученическото поведение.
  • Работа по казуси и практически задания.

Важна задача на обучението по „Организация и управление на учебно-възпитателния процес” е студентите да формират своята ценностна ориентация върху научна основа, да изградят професионална нагласа и практическа компетентност за прилагане на различни класно-управленски технологии в реална училищна среда.

Очакваните резултати към настоящия курс са в края студентите:

  • да познават основните модели за управление и ръководство на класните дейности;
  • да имат основни знания и умения за боравене с понятийния апарат в областта;
  • да имат адекватно на съвременните реалности отношение към различните измерения на организация и управление на учебно-възпитателния процес и по-специално в началното училище;
  • да придобият необходимите нагласи и умения за практическо приложение на основни модели за управление и ръководство на учебно-възпитателния процес в началното училище. 

Курсът по “Дидактика на техниката и технологиите” включва система от знания, умения и отношения, които студентите придобиват в методиката на обучение по техника и технологии. Предлагат се редица теми и проблеми за съдържанието на обучението, основните организационни форми, методи за преподаване и учене, дидактическите принципи, оценяването на резултатите от обучението и др. Поставя се акцент на някои основни съвременни тенденции в преподаването и усвояването на техниката и технологиите в началните класове. В обучението са включени разнообразни упражнения за работа с основните материали, разработването на уроци и дейности, спецификата на организацията на обучението по домашен бит и техника и др.Курсът е насочен към овладяване на знания, умения и практически опит у обучаваните, свързани с процеса на преподаване на техниката и технологиите в началното училище. 

          Учебната дисциплина се вписва в теорията на предучилищната педагогика като теоретико-приложна система от педагогически основания за анализ и оценяване на същността и спецификата на рисуването и моделирането. Разглеждат се въпроси, засягащи генезиса на изобразително-творческата дейност на детето, развитието на неговите художествени възприятия и на образните му представи. Анализират се възможностите за изграждане на естетико-художествено отношение към изобразителното изкуство и към средствата за художествена информация. Студентите се запознават с произхода и място на изкуството в обществото, образователните изисквания към естетико-художественото развитие в предучилищна възраст и сравнителен анализ на образователното съдържание в учебните програми – параметри на изобразителната култура и изобразително-творческата активност на детето.Анализират се различните видове изобразително-творческа дейност -  рисуване и моделиране.Структурата на цикъла от лекции и тематичната насоченост на семинарните упражнения целят изграждане у студентите на умения за интерпретиране на педагогически модели по отношение стимулирането на изобразително-творческата дейност на децата чрез изкуството.Овладяват се познания за изобразителната дейност и за прилагане на конкретни форми и методи при рисуването и моделирането, за използване на придобитите знания и умения при различни педагогически ситуации в детската градина. Студентите се запознават със системата за възприемане на произведения на изобразителното изкуство от децата,както и с диагностиката на изобразителните способности на децата.

Курсът има за цел да представи текстовото пространство от различни аспекти. От една страна като цялост от езикови продукти, от друга като типология спрямо предназначението му, начин на продуциране, а също и като средство в процеса на обучение.

Целта на курса е  да запознава студентите с основните понятия на изобразителното изкуство, а също така  с основните методологически и теоретически основи на художественото  развитие на учениците от начална училищна възраст. Курсът по “ Дидактика на изобразителното изкуство” дава на студентите основни знания за изобразителното изкуство, разкрива им пътищата по които те да станат достояние на техните бъдещи ученици, запознава ги с основните методологически и теоретически основи на художествената  изразителност на децата от предучилищна и начална училищна възраст. Запознава с възможностите на художествения  език, с основните изразни средства, със закономерностите и факторите влияещи върху художественото развитие на децата и учениците, с психолого-педагогическите основи на художествения възпитателен процес.Студентите получават познания относно видовете изобразително изкуство, жанровете изобразително изкуство и техните характерни особености и изразните средства в изобразителното изкуство.Разглежда се изобразителното изкуство в контекста на естетико-художественото развитие – оценка, готовност за училище, диагностика, както и различни техники – акварелни, смесени, неконвенционални, по апликиране, по моделиране.

Курсът е насочен към овладяване на знания, умения и практически опит у обучаваните, свързани с процеса на преподаване на техниката и технологиите в началното училище. Успешно завършилите курса ще познават и ще могат да преподават учебния предмет „Домашен бит и техника” в началното училище.

Основната цел на учебната дисциплина е да подготви студентите за преподаване на предмета "Информационни и комуникационни технологии" в началното училище. По време да работата те ще се запознаят с основните положения в методиката на обучение по ИКТ, ще получат обща представа за разглежданата област, ще се ориентират в интегрирането на съвременните технологии в учебния процес. 

Основа цел на тази дисциплина е да предложи базисни знания относно особеностите и обучението на зрително затруднените деца и ученици. Вниманието ще се фокусира в следните области:

-          групи зрително затруднени – класификация. Основни зрителни заболявания.

-          периодизация в грижите на обществото за зрително затруднени лица.

-          особености на учебния процес при зрително затруднени – брайлово писмо и релефни изображения.

-          специални програми за зрително затруднени - ориентиране и мобилност; полезни умения; зрително подпомагане.

-          интегрирано и включващо обучение при зрително затруднени. Модели на интегрирано и включващо обучение. Функции на ресурсния учител.

-          обучение на специфични групи зрително затруднени деца – с множество увреждания, сляпоглухи.

-          маниеристично поведение при зрително затруднени.

-          вербализъм при зрително затруднени.

-         особености на вербалното и невербалното общуване при зрително затруднени.

В края на курса студентите ще имат основни познания върху особеностите на обучение на тези ученици, включващи масови, специални и адаптирани програми, ще са запознати със същността на брайловото писмо като основно средство за четене и писане при слепите, с релефните изображения като символ на нагледността, с особеностите на интегрираното и включващото обучение на тази категория ученици и с някои типични особености, произтичащи от слепотата и слабото зрение.

Курсът по "Дидактика на родинознанието и природознанието - съвременни тенденции и подходи" е предназначен за студенти, които желаят да придобият образователно-квалификационната степен “Магистър по начална училищна педагогика”.

Целта на курса е да предостави на студентите информация за основните аспекти от развитието на Дидактиката на родинознанието и природознанието като частна дидактика - същност, възникване, съвременни концепции за нейното развитие, основни дидактически категории, иновационни технологии. При завършването на курса студентите ще умеят да разработват различни методически варианти и да използват различни статегии за активно учене при работа с ученици от началното училище по учебните предмети роден край, околен свят, човекът и природата и човекът и обществото.