Курсът е насочен към подготовката на бъдещите учители по химия за работа и развитие в съвременната информационна среда за обучение. Целта на курса е формиране на компетентности за интегриране на елементи на електронно обучение в курса по “Химия и опазване на околната среда” в средното училище и формиране на компетентности за използване на ИКТ за собствено професионално израстване.

Курсът е насочен към подготовката на бъдещите учители по химия за работа и развитие в съвременната информационна среда за обучение. Целта на курса е формиране на компетентности за интегриране на елементи на електронно обучение в курса по “Химия и опазване на околната среда” в средното училище и формиране на компетентности за използване на ИКТ за собствено професионално израстване.

Курсът е насочен към подготовката на бъдещите учители по химия за работа и развитие в съвременната информационна среда за обучение. Целта на курса е формиране на компетентности за интегриране на елементи на електронно обучение в курса по “Химия и опазване на околната среда” в средното училище и формиране на компетентности за използване на ИКТ за собствено професионално израстване.

Курсът по Методика и техника на учебния химичен експеримет е задължителен за всички специалности, подготвящи учители по химия за средното училище. 

В този курс се усвояват знания и се формират умения за приложение на химичните експерименти в процеса на обучение и за организиране на познавателната дейност на учениците. 

Курсът е предназначен за студенти от славянски филологии, които изучават методика на обучение по български език и интегриране на ИКТ, обособено като дисциплината АВИТО.

Студентите:

♦ се запознават с технологиите, чието прилагане в уроците по български език е фунционално;

♦ обогатяват се уменията им да си служат с ИКТ, за да усъвършенстват комуникативно-речевите умения на учениците, мотивацията им да изучават български език.

 ♦ придобиват умения да използват технологии  при оценяването на постиженията и слабостите в речта на учениците.

♦получават обратна информация за своите постижения, както и подкрепа при решаването проблемите, възникващи в хода на обучението.

Автор: Татяна Ангелова

e-mail: t_angelova@abv.bg

Курсът е насочен към подготовката на бъдещите учители по химия за работа и развитие в съвременната информационна среда за обучение. Целта на курса е формиране на компетентности за интегриране на елементи на електронно обучение в курса по “Химия и опазване на околната среда” в средното училище и формиране на компетентности за използване на ИКТ за собствено професионално израстване.