Този курс има за цел да осигури дистанционно обучение по дисциплината Физиология на растенията, както и да подпомогне практическите упражнения. Курсът е подходящ за всички биологически специалности с изследователска и педагогическа насоченост.