Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифици­рани специалисти, които да се реализират ефективно като специалисти по музикални и мултимедийни технологии. Програмата е насочена към  новите технологии и по-специално приложението на компютърните мултимедийни технологии. Програмата ще подготвя специалисти за електронните и мултимедийните структури - както в училищната мрежа, така във всички ви­дове медии , занимаващи се със медиен дизайн, а също и специализираните (държавни и част­ни) институции за извънкласна работа с деца и младежи.

Вземайки предвид многофункционалната роля на мултимедийните технологии, обучението в магистърската програма е фокусирано към: бъдещите учители по мултимедийни технологии и осъзнаването на тяхната основна професионална цел , а именно новите компютърни медийнии технологии и възможностите им за приложение в обучението.

След успешно завършване на магистърската програма у студентите ще се формират необходимите компетенции за успешна реализация като

  • Музикални редактори;
  • Медийни дизайнери;
  • Специалисти дигитален аудио - монтаж и звукообработка;
  • Ръководители на извънкласни и извънучилищни курсове по мултимедийни технологии, по тонрежисура и виртуални медийни технологии
  • Преподаватели по различни други курсове в областта на звукозаписа, по мултимедийни технологии,   тонрежисура и виртуални технологии извън системата на образованието.
Страница: () 1 2

Курсът Тонрежисура - инструментални и микрофонни техники въвежда в базовите понятия и технологии на съвременния аналогов и цифров звукозапис. След приключване на лекциите и заданията се очаква да придобиете умения за работа с апаратурата, и прилагане на практиките за звукозапис в съвременните софтуерни еквиваленти на звукозаписно студио - виртуалните студийни технологии. Следващият курс Виртуални студийни технологии надражда познанията и уменията от този курс.

Този курс запознава студентите с някои основни програми за аранжимент, композиционни практики и стилове в съвременната музика. Проблемите на хармонична прогресия, водеща мелодия и ремикси са разгледани в допълнение към съответните композиционни понятия като реприза, модулация, и др. Курсът има за цел да предложи творческо пространство дори и в рамките на ограниченията на виртуалната емулация на музикални инструменти.

Основна цел на курса елементарна теория на музиката и солфеж е да въведе студентите от магистърската програма "Музикални и мултимедийни технологии" в терминологичния и понятиен апарат на професионалните музиканти. Въпреки технологичната насоченост на магистърската програма, навлизането в теоретичните основи на музиката би обогатило възможностите за работа с виртуални инструменти и синтезатори. 

Дистанционният курс по Хармония има за цел да въведе студентите в практикоприложните принципи на класическата хармония в раздел диатоника. Като резултат от приключване на курса се очаква студентите да разбират концепцията за свързването на акордите и техните функции, и на практика да прилагат решенията в работата си със софтуерни инструменти и секвенсерни програми за аранжимент и нотация.

Страница: () 1 2