Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифици­рани специалисти, които да се реализират ефективно като специалисти по музикални и мултимедийни технологии. Програмата е насочена към  новите технологии и по-специално приложението на компютърните мултимедийни технологии. Програмата ще подготвя специалисти за електронните и мултимедийните структури - както в училищната мрежа, така във всички ви­дове медии , занимаващи се със медиен дизайн, а също и специализираните (държавни и част­ни) институции за извънкласна работа с деца и младежи.

Вземайки предвид многофункционалната роля на мултимедийните технологии, обучението в магистърската програма е фокусирано към: бъдещите учители по мултимедийни технологии и осъзнаването на тяхната основна професионална цел , а именно новите компютърни медийнии технологии и възможностите им за приложение в обучението.

След успешно завършване на магистърската програма у студентите ще се формират необходимите компетенции за успешна реализация като

  • Музикални редактори;
  • Медийни дизайнери;
  • Специалисти дигитален аудио - монтаж и звукообработка;
  • Ръководители на извънкласни и извънучилищни курсове по мултимедийни технологии, по тонрежисура и виртуални медийни технологии
  • Преподаватели по различни други курсове в областта на звукозаписа, по мултимедийни технологии,   тонрежисура и виртуални технологии извън системата на образованието.
Page: 1 2 ()

Курсът е съставен от теми от музикалната естетика и история на музиката и изкуството. Познанията за същността на музиката ,естетическите категории , критерии и стиловите направления в изкуството обогатяват музикалната култура и развиват усет, който е от полза за всеки, който се занимава с музика, и по специално работа с музикални и мултимедийни технологии. Целта на курса е да разшири познанията на студентите в областта на музиката и те да допълват тези от останалите дисциплини в магистърската програма.

Лекционният курс по Българска фолклорна култура е насочен към създаване на най-общи представи и познания за народната култура – общоевропейската и в частност – българската. Той изследва фактите от традицията и същевременно изяснява връзките им със съвременността. Анализите на културата – материална и духовна, делнична и празнична, колективна и индивидуална водят до по-добро познание за народа, твърде необходимо за бъдещите учители. 

Целта на дистанционното обучение по пиано е да превърне желанието за свирене на пиано в реално осъществим акт, който излиза извън зависимостта от място, време, пространство и дори от присъствието на акустичен инструмент. Той може да отговори на потребностите на всеки, който желае собственоръчен контакт с музиката в качеството си на любител-меломан, студент или дизайнер на звука в звукозаписно студио или медия. Поради многообразието във входящото ниво на реципиентите, курсът е представен в три нива, които са изготвени на принципите на последователност, постепенност и продължаващо развитие.

Методически модел на обучение по звукови технологии, в контекста на софтуерните емулации на студийна периферия. Курсът представлява методическо ръководство за разполагане на теми и учебно съдържание в методическа последователност.

Дисциплините от цикъла "Теория и методика на обучението по......" са насочени основно към приложението на практика на практико-приложните дейности в обучението. Цел на курсовете е изграждането на понятиен апарат, прилагането на дидактически принципи , както и на методически модел на преподаване. Задачите и дейностите изискват изработването на цялостен педагогически дизайн за преподаване на съответните дисциплини в електронните и мултимедийните структури - както в училищната мрежа, така във всички видове медии , занимаващи се със медиен дизайн, а също и специализираните (държавни и частни) институции за извънкласна работа с деца и младежи.

Рекламата като съчетание на комерсиален продукт и художествено
произведение представлява бързо развиваща се и непрестанно променяща се част
от областта на масовите комуникации. Голямата роля, която играят средствата за
масово осведомяване, а в последно време интернет и социалните мрежи като
феномен, развиващ се в тази среда, неизбежно става притегателна сила за
маркетинга.

Лекционният курс по История на българската поп музика  представя  развитието на  популярната ни музика  от 50 – те години  насам  . Периодиката в българската музика  е  представена  в декади   с представяне на изпълнителите и най – известните им , наложили се хитове. Отделни теми са посветени на най – ярките ни композитори , текстописци  и личности  с голям принос в развитието на популярната музика у нас.  Запознаването на студентите с темите за музикалния живот у нас , конкурсите  за популярна песен , хипарското движение  и кавърите  предполага   запознаване   с факти от историята  и  добиване на  ясна представа за  тенденциите  в историята на популярната  ни музика.

Петнадесетте теми  в курса са подготвени с цел да подготвят всички онези , които имат интерес към работа в медии , музикални редактори и тонрежисьори , с добро познаване на българската популярна музика , което е основата   за реализирането на  музикалната  част от програмата във всяка медия у нас. 

Лекционният курс по Музикален и арт мениджмънт обхваща основни аспекти в няколко области – Музикална култура, медии, маркетинг и управление. За да бъдат конкурентноспособни в динамично развиващия се музикален пазар, участниците в курса ще придобият специализирани познания за производството на музикални продукти, за организирането на събития и ПР кампании, както и за творческата специфика на продуцентите и мениджърите в музикалната индустрия.

 

Участието в онлайн курс е полезно и интересно. Работата ви в този тип учебна среда позволява да изказвате вашето лично мнение и вашите идеи свободно и по всяко време на денонощието. Представените методически материали, облекчават процеса на основно търсене и ви предлагат в синтезиран вид основните теми и проблеми в обучението по музика в началните класове. Работете систематично по отделните теми, като се запознавате с материалите и решавате самостоятелните задачи. Може да предлагате идеи, участвате в дискусии и др.  Паралелно с работата по другите курсове от магистърската програма "Музикални и мултимедийни технологии" създайте ваш модел на обучение по музика и медийни технологии.

Курсът по аувиовизуални информационни технологии има за цел да въведе студентите l базовите програми за текстова обработка и офис приложения, както и основната компютърна грамотност.Работа с MS Office.

Във втората част на този курс ще научете повече за създаването на музика, включително процеса на запис , редактиране и смесване - да създавате съвременна музика на вашия компютър с виртуални инструменти. В движение ще си припомните някои от темите, включени в други курсове от магистърската програма „Музикални и мултимедийни технологии“, и на практика ще обхванете всички практики и технологии за работа във виртуална звукозаписна среда.

Композираната музика на западните цивилизации се записва посредством условен скрипт наречен нотно писмо. Той следва посоката на изписване както при словесния текст – от ляво на дясно и от горе надолу. Тази аналогия обаче е твърде ограничена, защото музикалното изобразяване съвместява почти винаги, освен нотни знаци (като част от нотното писмо),  а така също и текст, който има отношение към начина на изпълнение, а във вокалната музика и такъв, който е съобразен с ритъма и прозодията.

Запознаване с традиционните технологии за работа със звука, и компонентите включени в звукозаписното студио. Разбиране на процеса на запис и обработка на звука. Програмата кореспондира пряко с останалите курсове , включени в серията Компютърни музикални технологии и се явява логически в началото , и края на обучението. Основна цел е самостоятелната разработка на звукозаписен проект, обработката и евентуалната медийна реализация на курсовата работа.

За студенти с предимно хуманитарна нагласа и познания е изключително нужно запознаването с основите на съвременната електроакустика и теорията на музикалния саунд. Първото е много актуално поради факта че електронният и специално цифровият звук днес владеят почти изцяло акустичното пространство не само в музиката, но и в всички други области на културата и бита. Теоретичното осмисляне на музикалния саунд (т.е. на електронно постигнатите музикални звуци и пространственост) е една нова, модерна дисциплина за музикознанието, в която авторът на курса има и свои оригинални теоретични и практически разработки. Това понятие стои в основата и на все още малко познатата у нас професия “саунд-дизайнер”, както и на творческата дейност на съвременните музиканти използващи електронни музикални инструменти, устройства и средства за озвучаване. В резултат на лекциите и упражненията в този курс се очаква студентите да добият знания и елементарни практически умения в посочените области, което би ги подпомогнало в тяхната дейност при музицирането, възприемането и преподаването както на музика, така и при звуковото или музикално оформление в много други творчески и обществени дейности.Анотация

Основна компютърна грамотност и работа с мултимедийни програми. Запознаване с стандартните понятия ,инструменти , средства за редакция и принципи на работа на софтуерните продукти. Видове програми , операционни системи, файлови формати и др. Конкретните задачи са самостоятелно изграждане на работната станция, подбор на софтуерните програми , нужни за пълноценно функциониране на компютъра като музикална работна станция. Навлизане в компютърно базираното обучение по музика. За целта е наложително познаването на компютъра като работна станция – устройство, компоненти и операционни системи. Ориентиране в програмите за работа с компютър и възможностите за интеграция в учебния процес. Конкретни задачи са разработка на собствени примери в помощ на обучението по музика с помощта на компютъра като средство за мултимедийна комуникация.

Основна цел на програмата е овладяването на основните умения за запис и обработка на звук и видео чрез компютър. В синхрон с лекциите по Тонрежисура, и Виртуални студийни технологии студентите имат възможността да създадат собствено виртуално мултимедийно студио. Чрез различните виртуални ефекти за обработка на звука се провокира творческото мислене за създаване на нови звучения,аранжименти и звуков дизайн. Програмата е допълваща концепцеята за изработване на мултимедийни учебни помагала, и в този смисъл покрива основните понятия , термини и техники за видеообработка.

Музиката е богато всеобхватно изкуство. Основите на неговото усвояване са обусловени от няколко правила – запознаване с неговата история, усвояване на "елементарните" теоретични правила на базата, на които то се гради – на първо място нотната грамотност и искрената отдаденост, търпение и задълбоченост при слушане и развиване на културни интереси.  

За да съществува това изкуство, посредниците между волята на човека за музикално изразяване от една страна и слушателя от друга, са музикалните инструменти, обект на изучаване в следващите теми.

Page: 1 2 ()