Завършвайки този курс, обучаемите ще могат да преподават ИКТ в началното училище, като познават и прилагат разнообразни софтуерни образователни технологии. 

В края на този курс обучаемите:

 • ще знаят целите, стандартите и темите от учебните програми по ИКТ в началното училище;
 • ще идентифицират и дефинират основните компоненти на компютърната система и тяхната функционална специфика в контекста на обучението в началното училище;
 • ще познават и оперират с образователен софтуер и мултимедия за началното училище, и ще ги използват за подходящи образователни цели;
 • ще са запознати с нормативните документи, включващи правила за безопасната работа при използването на компютърни системи в учебни занятия и ще ги прилагат в учебната среда;
 • ще развият и усъвършенстват компетентностите си за самостоятелно проучване и експериментиране с различни софтуерни продукти в процеса на обучение.

Използваното изображение е свалено от тук и е собственост на автора ©Woodleywonderworks, свободно за разпространение под лиценз CC BY 2.0

Курсът е предназначен за студенти в специалност "Педагогика". 

Курсът по Училищна администрация и документация представлява въведение в теоретичните и практическите параметри на основни административни процеси, стоящи в основата на структурирането на училищната организация. Той дава възможност на бъдещите професионалисти да се запознаят с базисните нормативни изисквания относно планирането и организирането на училището и на неговата дейност.

Основната цел на курса е студентите да усвоят знания за спецификите на администрирането на училищната организация и да придобият умения за работа с основната документация, имаща отношение към организирането и функционирането на училището.

Основните задачи на курса са:

 • Студентите да усвоят знания за спецификите и субектите на администрирането на училищната организация;
 • Студентите да усвоят знания за основните документи в училище, имащи отношение към неговото структуриране и функциониране;
 • Студентите да усвоят умения за работа с основните документи (Годишен, план, учебен план, Списък-Образец № 1 и др.), осигуряващи функционирането на училището в рамките на нормативните изисквания.

След приключване на курса участниците: 

 • Ще познават спецификите и субектите на администрирането на училищната организация;
 • Ще могат да разработват и оценяват Годишен план на училището с прилежащите му документи;
 • Ще могат да разработват и оценяват Училищен учебен план съобразно различните профили и специфики на различни училища;
 • Ще разбират същността и струкктурата на Списък-Образец № 1 като основен управленски документ в училище;
 • Ще разбират спецификите и принципите на определяне броя на паралелките в училище и броя на учениците в тях;
 • Ще разбират спецификите и принципите на определяне броя на учителите в училището;
 • Ще разбират същността на делегирания бюджет, неговото планиране, целесъобразно и законосъобразно изразходване;
 • Ще познават другите вътрешноучилищни документи, имащи отношение към организирането и функционирането на училището.

Курсът се провежда в он-лайн платформата Мудъл. Обучението се осъществява дистанционно. В рамките на курса са включени девет теми, всяка от които е структурирана идентично. Във всяка тема са налични видео и/или аудио лекции, чрез които студентите могат да се запознаят с основните теоретични концепции в темата. Допълнителните ресурси улесняват възприемането на информацията и дават основа за включване в различни дейности онлайн - форуми, тестове, разработка на писмени работи, групова работа в уики и др. 

Времето за работа по курса е 15 седмици, в които се разполагат общо 150 учебни часа. Всяка тема се отваря за работа от преподавателя за определен период от време, в който студентите трябва да се запознаят с информацията и да изпълнят поставените в нея задачи. 

В хода на своята работа студентите получават обратна връзка от преподавателя посредством неговото участие във форумите и чрез индивидуализирани бележки към изпълнените задачи.

Крайната оценка в курса се формира от два компонента:

 • Средна аритметична оценка от текущите задачи в темите, която има 40% тежест
 • Оценка върху финалното портфолио, която носи 60% тежест. Финалното портфолио се разработва групово и включва различни елементи, повечето от които са разработвани (изцяло или частично) в текущите задачи в темитe

В процеса на обучение студентите ще се запознаят и ще обогатят познанията си относно възможностите и ограниченията на електронните технологии в областта на оценяването на постиженията на учениците. Основните акценти са свързани с коментиране на различни стратегии и методи за оценяване на постиженията, работа със специализиран софтуер за създаване на инструменти за оценяване, разпознаване на проявленията на субективизъм при оценяването и обсъждане на възможностите за неговото минимизиране. По време на курса ще бъдат представени и коментирани съществуващи инструменти, разработени със специализиран софтуер. Обучаваните ще се запознаят с различни примери, въз основа на които ще разработят собствени варианти на електронен тест и електронно портфолио Махара. Специално внимание по време на занятията ще бъде отделено и ще бъдат осигурени възможности на студентите за самооценяване, взаимно оценяване, индивидуална и групова рефлексия.