Страница: () 1 2

Дисциплините от цикъла "Теория и методика на обучението по......" са насочени основно към приложението на практика на практико-приложните дейности в обучението. Цел на курсовете е изграждането на понятиен апарат, прилагането на дидактически принципи , както и на методически модел на преподаване. Задачите и дейностите изискват изработването на цялостен педагогически дизайн за преподаване на съответните дисциплини в електронните и мултимедийните структури - както в училищната мрежа, така във всички видове медии , занимаващи се със медиен дизайн, а също и специализираните (държавни и частни) институции за извънкласна работа с деца и младежи.

Методически модел на обучение по звукови технологии, в контекста на софтуерните емулации на студийна периферия. Курсът представлява методическо ръководство за разполагане на теми и учебно съдържание в методическа последователност.

Лекционният курс по Българска фолклорна култура е насочен към създаване на най-общи представи и познания за народната култура – общоевропейската и в частност – българската. Той изследва фактите от традицията и същевременно изяснява връзките им със съвременността. Анализите на културата – материална и духовна, делнична и празнична, колективна и индивидуална водят до по-добро познание за народа, твърде необходимо за бъдещите учители. 

Курсът е съставен от теми от музикалната естетика и история на музиката и изкуството. Познанията за същността на музиката ,естетическите категории , критерии и стиловите направления в изкуството обогатяват музикалната култура и развиват усет, който е от полза за всеки, който се занимава с музика, и по специално работа с музикални и мултимедийни технологии. Целта на курса е да разшири познанията на студентите в областта на музиката и те да допълват тези от останалите дисциплини в магистърската програма.

Страница: () 1 2