Страница: 1 2 ()

Този курс се базира изцяло на принципите на онлайн обучението. Онлайн обучението отваря нови възможности за учащите, които иначе на биха могли да участват в учебния процес. Такива потенциални учащи са например хората, които са затруднени да идват в учебното заведение по една или друга причина, например  тези, които живеят и работят на далечно място. Освен това желаещите да учат имат възможността да продължават своето обучение през целия си живот без значение къде и как живеят. Така впоследствие цялото общество има полза, защото много повече хора успяват да получат образование. 

Някои от аспектите на онлайн обучението, на които се опира курса по Статистика, са:

-непрекъснато оценяване по време на обучението (курса);

-използване на различни качествени и количествени методи за оценяване;

-използване на разнообразни средства и инструменти за оценяване;

-осигуряване на подходящи механизми за навременна обратна връзка, както и оценяване между самите обучаеми;

-ефикасно управление на текущото и крайно оценяване;

-автентичност/достоверност – използване на задачи с отворен отговор, които “симулират” житейски проблеми, както и количествени задачи;

- сътрудничество – възможност за взаимодействие между обучаемите чрез използването на подходящи средства за комуникация;

 - достъпност на онлайн ресурсите – в рамките на курса, както и в Интернет;

 - отговорност на обучаемия – осигуряване на възможност за отговорност в рамките на оценяването и активност.

Основавайки се на гореописаните принципи и аспекти на онайл-обучението, курсът по Статистика, ще запознае  студентите  с основните понятия в статистиката, ще бъдат описани и стандартни стойности, извадкови разпределения,  нормално разпределение, корелация и линейна регресия, нулева и алтернативна хипотеза и др.

Курсът е обезпечен със задачи към всяка основно тема. 

За целите на задачите се използва силата на Excel. Това е много подходяща програма, която позволява голям обем от статистически дейности. Освен това Excel  върви в офис пакета и не е необходимо студентът да търси, купува и да инсталира трудни и професионални програми като SPSS например.

При всички случаи студентите са запознати с Excel още от училище, където в часовете по Информационни технологии Excel се изучава подробно. 

Графикът на курса е разпределен на два часа всяка седмица.

Студентите биха могли да комуникират с преподавателя посредством и-мейл - daycare@abv.bg и чат (всеки вторник и четвъртък следобед от 12.00 до 17.00 часа).

Предварителните изисквания към студентите са:

-успешно положени изпити по дисциплините, свързани с обучението по математика;

успешно положени изпити по дисциплините, свързани с ИКТ в университета;

- базови познания върху Excel.

Крайната оценка се формира по следния начин: за да завърши курса, студентът трябва да е предал работа по поне 80% от заданията, да е участвал в дискусии във форума и да е добавил понятия в речника.

Критериите за оценка са следните: 

- за отличен 6.00 - да са предадени не по-малко от 80% от заданията, в които са изпълнени всички изисквания на преподавателя за тях; въведени не по-малко от 5 понятия в речника; проявена активност във форума (не по-малко от 5 мнения).

- за мн. добър 5.00 - да са предадени между 70 и 80 % от заданията, в които са изпълнени всички изисквания на преподавателя за тях; въведени не по-малко от 3 понятия в речника; проявена активност във форума (не по-малко от 3 мнения);

- за добър 4.00 - предадени между 50 и 70 % от заданията, в които са изпълнени всички изисквания на преподавателя за тях; въведено поне 1 понятия в речника; проявена активност във форума (не по-малко от 1 мнение);

- за среден 3.00 - предадени между 40 и 50 % от заданията, в които са изпълнени всички изисквания на преподавателя за тях; въведено поне 1 понятия в речника; проявена активност във форума (не по-малко от 1 мнение);

- при предадени до 40 % от заданията, студентът получава слаб 2.00, независимо от броят въведени понятия  в речника и активността му във форума.

Оценката е текуща оценка - формира се средноаритметично от авторски разработени  задания плюс точни и верни въведени понятия в речника и отчетена проявена активно в дискусия.

Оценката е текуща оценка - формира се средноаритметично от авторски разработени задания плюс точни и верни въведени понятия в речника и отчетена проявена активно в дискусия. 

Подлежат на анулиране разработки, за които се установи, че са обект на плагиатство

Техническите и технологични изисквания за успешна работа в курса са:

- компютър, поддържащ последните версии на скайп;

- софтуер с някоя от следните операционни системи - Линукс, Уиндоус, Макинтош;

- компютър с инсталиран офис пакет;

- последни версии на  уеб-брауърите - IE, Mozilla, Chrome;

- интернет - връзка. 

Този курс се базира изцяло на принципите на онлайн обучението. Онлайн обучението отваря нови възможности за учащите, които иначе на биха могли да участват в учебния процес. Такива потенциални учащи са например хората, които са затруднени да идват в учебното заведение по една или друга причина, например  тези, които живеят и работят на далечно място. Освен това желаещите да учат имат възможността да продължават своето обучение през целия си живот без значение къде и как живеят. Така впоследствие цялото общество има полза, защото много повече хора успяват да получат образование. 

Някои от аспектите на онлайн обучението, на които се опира курса по Статистика, са:

-непрекъснато оценяване по време на обучението (курса);

-използване на различни качествени и количествени методи за оценяване;

-използване на разнообразни средства и инструменти за оценяване;

-осигуряване на подходящи механизми за навременна обратна връзка, както и оценяване между самите обучаеми;

-ефикасно управление на текущото и крайно оценяване;

-автентичност/достоверност – използване на задачи с отворен отговор, които “симулират” житейски проблеми, както и количествени задачи;

- сътрудничество – възможност за взаимодействие между обучаемите чрез използването на подходящи средства за комуникация;

 - достъпност на онлайн ресурсите – в рамките на курса, както и в Интернет;

 - отговорност на обучаемия – осигуряване на възможност за отговорност в рамките на оценяването и активност.

Основавайки се на гореописаните принципи и аспекти на онайл-обучението, курсът по Статистика, ще запознае  студентите  с основните понятия в статистиката, ще бъдат описани и стандартни стойности, извадкови разпределения,  нормално разпределение, корелация и линейна регресия, нулева и алтернативна хипотеза и др.

Курсът е обезпечен със задачи към всяка основно тема. 

За целите на задачите се използва силата на Excel. Това е много подходяща програма, която позволява голям обем от статистически дейности. Освен това Excel  върви в офис пакета и не е необходимо студентът да търси, купува и да инсталира трудни и професионални програми като SPSS например.

При всички случаи студентите са запознати с Excel още от училище, където в часовете по Информационни технологии Excel се изучава подробно. 

Графикът на курса е разпределен на два часа всяка седмица.

Студентите биха могли да комуникират с преподавателя посредством и-мейл - daycare@abv.bg и чат (всеки вторник и четвъртък следобед от 12.00 до 17.00 часа).

Предварителните изисквания към студентите са:

-успешно положени изпити по дисциплините, свързани с обучението по математика;

успешно положени изпити по дисциплините, свързани с ИКТ в университета;

- базови познания върху Excel.

Крайната оценка се формира по следния начин: за да завърши курса, студентът трябва да е предал работа по поне 80% от заданията, да е участвал в дискусии във форума и да е добавил понятия в речника.

Критериите за оценка са следните: 

- за отличен 6.00 - да са предадени не по-малко от 80% от заданията, в които са изпълнени всички изисквания на преподавателя за тях; въведени не по-малко от 5 понятия в речника; проявена активност във форума (не по-малко от 5 мнения).

- за мн. добър 5.00 - да са предадени между 70 и 80 % от заданията, в които са изпълнени всички изисквания на преподавателя за тях; въведени не по-малко от 3 понятия в речника; проявена активност във форума (не по-малко от 3 мнения);

- за добър 4.00 - предадени между 50 и 70 % от заданията, в които са изпълнени всички изисквания на преподавателя за тях; въведено поне 1 понятия в речника; проявена активност във форума (не по-малко от 1 мнение);

- за среден 3.00 - предадени между 40 и 50 % от заданията, в които са изпълнени всички изисквания на преподавателя за тях; въведено поне 1 понятия в речника; проявена активност във форума (не по-малко от 1 мнение);

- при предадени до 40 % от заданията, студентът получава слаб 2.00, независимо от броят въведени понятия  в речника и активността му във форума.

Оценката е текуща оценка - формира се средноаритметично от авторски разработени  задания плюс точни и верни въведени понятия в речника и отчетена проявена активно в дискусия.

Оценката е текуща оценка - формира се средноаритметично от авторски разработени задания плюс точни и верни въведени понятия в речника и отчетена проявена активно в дискусия. 

Подлежат на анулиране разработки, за които се установи, че са обект на плагиатство

Техническите и технологични изисквания за успешна работа в курса са:

- компютър, поддържащ последните версии на скайп;

- софтуер с някоя от следните операционни системи - Линукс, Уиндоус, Макинтош;

- компютър с инсталиран офис пакет;

- последни версии на  уеб-брауърите - IE, Mozilla, Chrome;

- интернет - връзка. 

Музиката е богато всеобхватно изкуство. Основите на неговото усвояване са обусловени от няколко правила – запознаване с неговата история, усвояване на "елементарните" теоретични правила на базата, на които то се гради – на първо място нотната грамотност и искрената отдаденост, търпение и задълбоченост при слушане и развиване на културни интереси.  

За да съществува това изкуство, посредниците между волята на човека за музикално изразяване от една страна и слушателя от друга, са музикалните инструменти, обект на изучаване в следващите теми.

Дистанционният курс по Хармония има за цел да въведе студентите в практикоприложните принципи на класическата хармония в раздел диатоника. Като резултат от приключване на курса се очаква студентите да разбират концепцията за свързването на акордите и техните функции, и на практика да прилагат решенията в работата си със софтуерни инструменти и секвенсерни програми за аранжимент и нотация.

Основна цел на курса елементарна теория на музиката и солфеж е да въведе студентите от магистърската програма "Музикални и мултимедийни технологии" в терминологичния и понятиен апарат на професионалните музиканти. Въпреки технологичната насоченост на магистърската програма, навлизането в теоретичните основи на музиката би обогатило възможностите за работа с виртуални инструменти и синтезатори. 

Този курс запознава студентите с някои основни програми за аранжимент, композиционни практики и стилове в съвременната музика. Проблемите на хармонична прогресия, водеща мелодия и ремикси са разгледани в допълнение към съответните композиционни понятия като реприза, модулация, и др. Курсът има за цел да предложи творческо пространство дори и в рамките на ограниченията на виртуалната емулация на музикални инструменти.

Курсът Тонрежисура - инструментални и микрофонни техники въвежда в базовите понятия и технологии на съвременния аналогов и цифров звукозапис. След приключване на лекциите и заданията се очаква да придобиете умения за работа с апаратурата, и прилагане на практиките за звукозапис в съвременните софтуерни еквиваленти на звукозаписно студио - виртуалните студийни технологии. Следващият курс Виртуални студийни технологии надражда познанията и уменията от този курс.

Основна цел на програмата е овладяването на основните умения за запис и обработка на звук и видео чрез компютър. В синхрон с лекциите по Тонрежисура, и Виртуални студийни технологии студентите имат възможността да създадат собствено виртуално мултимедийно студио. Чрез различните виртуални ефекти за обработка на звука се провокира творческото мислене за създаване на нови звучения,аранжименти и звуков дизайн. Програмата е допълваща концепцеята за изработване на мултимедийни учебни помагала, и в този смисъл покрива основните понятия , термини и техники за видеообработка.

Основна компютърна грамотност и работа с мултимедийни програми. Запознаване с стандартните понятия ,инструменти , средства за редакция и принципи на работа на софтуерните продукти. Видове програми , операционни системи, файлови формати и др. Конкретните задачи са самостоятелно изграждане на работната станция, подбор на софтуерните програми , нужни за пълноценно функциониране на компютъра като музикална работна станция. Навлизане в компютърно базираното обучение по музика. За целта е наложително познаването на компютъра като работна станция – устройство, компоненти и операционни системи. Ориентиране в програмите за работа с компютър и възможностите за интеграция в учебния процес. Конкретни задачи са разработка на собствени примери в помощ на обучението по музика с помощта на компютъра като средство за мултимедийна комуникация.

За студенти с предимно хуманитарна нагласа и познания е изключително нужно запознаването с основите на съвременната електроакустика и теорията на музикалния саунд. Първото е много актуално поради факта че електронният и специално цифровият звук днес владеят почти изцяло акустичното пространство не само в музиката, но и в всички други области на културата и бита. Теоретичното осмисляне на музикалния саунд (т.е. на електронно постигнатите музикални звуци и пространственост) е една нова, модерна дисциплина за музикознанието, в която авторът на курса има и свои оригинални теоретични и практически разработки. Това понятие стои в основата и на все още малко познатата у нас професия “саунд-дизайнер”, както и на творческата дейност на съвременните музиканти използващи електронни музикални инструменти, устройства и средства за озвучаване. В резултат на лекциите и упражненията в този курс се очаква студентите да добият знания и елементарни практически умения в посочените области, което би ги подпомогнало в тяхната дейност при музицирането, възприемането и преподаването както на музика, така и при звуковото или музикално оформление в много други творчески и обществени дейности.Анотация

Запознаване с традиционните технологии за работа със звука, и компонентите включени в звукозаписното студио. Разбиране на процеса на запис и обработка на звука. Програмата кореспондира пряко с останалите курсове , включени в серията Компютърни музикални технологии и се явява логически в началото , и края на обучението. Основна цел е самостоятелната разработка на звукозаписен проект, обработката и евентуалната медийна реализация на курсовата работа.

Композираната музика на западните цивилизации се записва посредством условен скрипт наречен нотно писмо. Той следва посоката на изписване както при словесния текст – от ляво на дясно и от горе надолу. Тази аналогия обаче е твърде ограничена, защото музикалното изобразяване съвместява почти винаги, освен нотни знаци (като част от нотното писмо),  а така също и текст, който има отношение към начина на изпълнение, а във вокалната музика и такъв, който е съобразен с ритъма и прозодията.

Курсът по аувиовизуални информационни технологии има за цел да въведе студентите l базовите програми за текстова обработка и офис приложения, както и основната компютърна грамотност.Работа с MS Office.

Участието в онлайн курс е полезно и интересно. Работата ви в този тип учебна среда позволява да изказвате вашето лично мнение и вашите идеи свободно и по всяко време на денонощието. Представените методически материали, облекчават процеса на основно търсене и ви предлагат в синтезиран вид основните теми и проблеми в обучението по музика в началните класове. Работете систематично по отделните теми, като се запознавате с материалите и решавате самостоятелните задачи. Може да предлагате идеи, участвате в дискусии и др.  Паралелно с работата по другите курсове от магистърската програма "Музикални и мултимедийни технологии" създайте ваш модел на обучение по музика и медийни технологии.

Лекционният курс по История на българската поп музика  представя  развитието на  популярната ни музика  от 50 – те години  насам  . Периодиката в българската музика  е  представена  в декади   с представяне на изпълнителите и най – известните им , наложили се хитове. Отделни теми са посветени на най – ярките ни композитори , текстописци  и личности  с голям принос в развитието на популярната музика у нас.  Запознаването на студентите с темите за музикалния живот у нас , конкурсите  за популярна песен , хипарското движение  и кавърите  предполага   запознаване   с факти от историята  и  добиване на  ясна представа за  тенденциите  в историята на популярната  ни музика.

Петнадесетте теми  в курса са подготвени с цел да подготвят всички онези , които имат интерес към работа в медии , музикални редактори и тонрежисьори , с добро познаване на българската популярна музика , което е основата   за реализирането на  музикалната  част от програмата във всяка медия у нас. 

Рекламата като съчетание на комерсиален продукт и художествено
произведение представлява бързо развиваща се и непрестанно променяща се част
от областта на масовите комуникации. Голямата роля, която играят средствата за
масово осведомяване, а в последно време интернет и социалните мрежи като
феномен, развиващ се в тази среда, неизбежно става притегателна сила за
маркетинга.

Страница: 1 2 ()