Страница: () 1 2

Този курс е създаден за студенти магистри с цел предоставяне на възможност за анализ и обсъждане на структурата и езиковите особенности на различни типове научни текстове на английски език.  Студентите ще имат възможността да участват в процеса на усвояване на граматични структури характерни за академичниа жанр, в обсъждане на академични статии на английкси език и въз основата на тези статии ще създадат кратък текст „Преглед на литература” по тема, свързана с прилагане на технологии в обучението като цяло и прилагането на технологии в обучението на конкретен предмет.

Курсът ще бъде организиран около следните основни етапа в създаването на научен текст: (1) целенасочено четене на научни текстове с цел  да анализ на тяхната структура и стилистчна и езикова специфика; (2) подоготвка за създаване на текст; (3) участие в дискусионни форуми; и (4) структуриране и реализиране на научен текст, представящ публикации в определена област.

В рамките на подготовката ще бъдат разгледани основни принципи на организацията и оформянето на научна презентация по определена тема, както и развиването на умения за намиране и обработка на информационни ресурси така и за определяне на качеството на тези ресурси. Особено внимание ще бъде отделено на жанровата специфика на научните текстове.

Студентите от различни нива на владеене на езика изпълняват едни и същи задачи и работят за постигането на сходни учебни цели, но критериите по които се оценват тези задачи се определят от тяхното входно ниво на знание на езика. Над това входно ниво (В1-В2 за този курс) се надграждат знанията и речевите умения на студентите в рамките на практическите занятия в модула Language in Use-2.

В електронната среда на курса ще се провеждат лекционните и семинарните сесии, ще се предоставя възможност за достъп до научни статии и до електронни ресурси за обучение и самоподготовка по английски език. Там ще се реализират и всички колаборативни дейности и онлайн дискусии.

Учебната дисциплина въвежда студентите в същността на работата с интерактивна бяла дъска. Обучаемите се запознават с различните възможности на софтуерните пакети на дъската за създаване, форматиране и онагледяване на съдържание и проектиране, разработване и провеждане на интерактивни учебни дейности. Студентите се запознават с различните инструменти на средата за провеждане на интерактивни занятия в реално време в традиционна и онлайн среда. Те също така придобиват умения за съхраняване на разработените продукти в различни формати и разпространяването им чрез различни комуникационни приложения.

Страница: () 1 2