TeSLA project


В този курс обучаемите имат възможност не само да придобият теоретични знания в областта на информационните технологии в образованието, но и да получат практически знания, участвайки в електронен курс, създавайки електронно съдържание и учейки активно в уеб-базирана учебна среда. 

В края на курса, обучаемите:

  • ще придобият знания за образователните аспекти на информационните и комуникационните технологии (ИКТ);
  • ще могат да планират и реализират учебни дейности с помощта на ИКТ;
  • ще развият и усъвършенстват компетентностите си за разработване и оценяване на мултимедия;
  • ще придобият приложни умения за работа във виртуална учебна среда.
Информирано съгласие - Анализ на опита на студентите с инструментите за електронно оценяване TeSLA