Място за създаване и редактиране на курсове на преподаватели от методически звена към различни факултети

Курсът е насочен към подготовката на бъдещите учители по химия за работа и развитие в съвременната информационна среда за обучение. Целта на курса е формиране на компетентности за интегриране на елементи на електронно обучение в курса по “Химия и опазване на околната среда” в средното училище и формиране на компетентности за използване на ИКТ за собствено професионално израстване.

Курсът е насочен към подготовката на бъдещите учители по химия за работа и развитие в съвременната информационна среда за обучение. Целта на курса е формиране на компетентности за интегриране на елементи на електронно обучение в курса по “Химия и опазване на околната среда” в средното училище и формиране на компетентности за използване на ИКТ за собствено професионално израстване.

Научната дисциплина има подчертано приложен характер. Като част от  дисциплините, свързани с професионалната подготовка на учителя по биология, предлага стабилна теоретична основа в избрани психологични концепции, осигурявайки формирането  и приложението на система от специфични знания и умения на учителите по биология.

Център в обучението по дисциплината е практическата приложимост на придобитите теоретични знания. Обучението позволява директно приложение на усвоените знания към ситуации в реална среда, в т. ч. и образователна, професионален подход и ефективно междуличностното общуване.

Kурсът "Управление на биологичното образование" въвежда студентите във същността на категориите управление и мениджмънт; равнища на управление на образователната система;етапите на микро и макро училищно управление; модели и стратегии за ефективно управление в областта на образованието;ключови компетентности за управление в областта на образованието.

Основната цел на курса е да подготви нов тип управленски специалисти, които съчетават педагогически с управленски компетенции.

Курсът е насочен към подготовката на бъдещите учители по химия за работа и развитие в съвременната информационна среда за обучение. Целта на курса е формиране на компетентности за интегриране на елементи на електронно обучение в курса по “Химия и опазване на околната среда” в средното училище и формиране на компетентности за използване на ИКТ за собствено професионално израстване.

Курсът е насочен към подготовката на бъдещите учители по химия за работа и развитие в съвременната информационна среда за обучение. Целта на курса е формиране на компетентности за интегриране на елементи на електронно обучение в курса по “Химия и опазване на околната среда” в средното училище и формиране на компетентности за използване на ИКТ за собствено професионално израстване.

Този курс е предназначен за обучение на ученици от 5 клас Информационни технологии-ЗП

Основни цели на обучението на учениците са:

  • Да придобият увереност в собствените си компетенции при работа с персонален компютър
  • Да се ориентират в съдържанието на информация, представена на различни носители или в Интернет
  • Да придобият представа за възможностите на компютърните системи, да обработват и представят разнородна информация
  • Да умеят да експериментират с информация в текстов, табличен и графичен формат
  • Да създават документи с графични изображения по зададени теми.
  • Да съхраняват и отпечатват компютърни документи.

 

Растителните хормони са молекули, които помагат на растенията да се адаптират към промените по време на развитието и заобикалящата околна среда. Курсът ще наблегне на модерните научни стратегии за изучаване на механизма на действие на растителните хормони. Получените знания ще подобрят разбирането как растенията функционират и значимостта им в практиката.

Тема 1 Хормоните като посредници на сигналната трансдукция
Тема 2 Технологии, използвани в растителната биология
Тема 3 Брасиностероиди
Тема 4 Гиберилини
Тема 5 Цитокинини
Тема 6 Абсцизиева киселина
Тема 7 Ауксини
Тема 8 Етилен
Тема 9 Стриголактони
Тема 10 Салицилова киселина
Тема 11 Жасмониева киселина
 

Научната дисциплина има предимно приложен характер. В хода на обучението у студентите се изграждат умения за планиране, организиране и управление на лабораторната работа на учениците, при която се получават непосредствени потвърждения на теоретичните знания на базата на класически и съвременни методи за наблюдение и изследване на живите обекти. Структурата на отделните занятия е изградена като връзка между научното знание, залегнало в биологичните дисциплини и неговото преобразуване в учебно знание в учебните предмети от  биологичния цикъл.

Тема 1: Равнища на организация на живата материя – микросистема
Тема 2: Равнища на организация на живата материя - мезосистема
Тема 3: Биохимия на живите системи
Тема 4: Процеси в клетката – фотосинтеза
Тема 5: Поведение на животните

 

Курсът е насочен към подготовката на бъдещите учители по химия за работа и развитие в съвременната информационна среда за обучение. Целта на курса е формиране на компетентности за интегриране на елементи на електронно обучение в курса по “Химия и опазване на околната среда” в средното училище и формиране на компетентности за използване на ИКТ за собствено професионално израстване.

Анотация

Този курс е за студенти от специалностите "Физика и математика", "Физика и Информатика", студенти-физици, изучаващи факултативно педагогически дисциплини. Курс със същото наименование се изучава и от магистри, специалност "Mетодология на обучението по физика и астрономия". Съдържанието е подобно както за студентите от бакалавърската степен, така и за тези от магистърската. Курсът е разделен на две основни части. Студентите от магистърската степен, които вече имат оценка по тази дисциплина, следва да се ориентират към втората част. Втората част може да се използва и от студенти, изучаващи избираемата дисциплина "Автоматизирани с компютър експерименти". 

Част 1. Аудиовизиални и информационни технологии (предимно за бакалаври)

       Тема 1 - 4: Създаване на прости уеб-базирани материали - HTML, HTML5, CSS, JavaScript
       Теми 5 и 6: Увод в jQuery, графика с jQuery
       Тема 7: Използване и конфигуриране на готови Java-аплети
       Тема 8: Създаване на собствени Java приложения. Изучава се по желание
       Тема 9: Увод в C++. Изучава се по желание
       Тема 10: Автоматизация на офис-приложения с VB. Изучава се по желание
       Тема 11: Подпомогнати с компютър експерименти. (Увод в подпомогнатите с компютър експерименти. Работа с готови опитни постановки и програмни продукти

Част 2. Автоматизирани с компютър експерименти - подпомогнати с компютър експерименти  (предимно за магистри)

       Тема 2.1: Подпомогнати с компютър експерименти. Общи въпроси (ЦАП, АЦП, теорема за дискретизация)
       Тема 2.2: Подпомогнати с компютър експерименти. Сензори
       Тема 2.3: Подпомогнати с компютър експерименти. Микроконтролери
       Тема 2.4: Подпомогнати с компютър експерименти. Избрани опити

Автор: Кл. Тютюлков

Email: kait@phys.uni-sofia.bg


Курсът е предназначен за студенти от славянски филологии, които изучават методика на обучение по български език и интегриране на ИКТ, обособено като дисциплината АВИТО.

Студентите:

♦ се запознават с технологиите, чието прилагане в уроците по български език е фунционално;

♦ обогатяват се уменията им да си служат с ИКТ, за да усъвършенстват комуникативно-речевите умения на учениците, мотивацията им да изучават български език.

 ♦ придобиват умения да използват технологии  при оценяването на постиженията и слабостите в речта на учениците.

♦получават обратна информация за своите постижения, както и подкрепа при решаването проблемите, възникващи в хода на обучението.

Автор: Татяна Ангелова

e-mail: t_angelova@abv.bg