Анотация на курса "Работа със софтуер за анкети и тестове-Survey Monkey & Google Docs"

Курсът цели да запознае преподавателите със:

Курсът въвежда обучаемите в темата, свързана със създаване на собствени видео материали за учебни цели. Курсът дава добра основа от теоретични знания и практически опит, необходим за създаване и използване на видео във всички аспекти на обучението. Упражненията се провеждат с инсталиран софтуер за видеозапис и редакция – Camtasia Studio.

Основните цели на курса са свързани със запознаване със софтуер с отворен код Махара - възможностите на платформата, както и с предимствата и ограниченията на електронното портфолио като инструмент за документиране, проследяване на прогреса в ученето, оценяване и планиране на персоналното и професионалното развитие. В края на курса участниците ще представят свой проект за Махара студентско е-портфолио.

Целта на този курс е да даде на обучаваните базови знания за това как да използват средата Google Apps, какви са нейните предимства и недостатъци и как Google Apps биха могли да бъдат използвани със собственото учебно съдържание. Обучаемите ще бъдат запознати с базовите интеграционни възможности на следните модули: Google Маil, Google+, Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Google sites, Blogger, YouTube Курсът а практическа насоченост.

Интерактивна бяла дъска и презентационен софтуер Prezi.