Основната цел на курса е свързана с формиране на познания за възможностите и ограниченията на електронното портфолио и конкретно на възможностите на платформата за създаване на електронно портфолио Махара, както и на умения за разработване и поддържане на е-портфолио - Махара.

В резултат на обучението по дисциплината „Електронно портфолио” ще се формират и обогатят:

  • знания относно основните характеристики на е-портфолиото и в частност на Махара електронно портфолио;
  • знания за възможностите на е-портфолиото в областта на документирането, проследяването на прогреса в ученето, планирането и представянето на персоналното и професионалното развитие, както и за оценяване на постиженията на обучаваните.
  • знания и умения за създаване и управление на страници и колекции в платформата Махара;
  • знания относно създаване и администриране на различни групи, в т. ч. групи за оценка в платформата Махара;
  • знания и умения за осъществяване на рефлексия с оглед оптимизиране на собственото учене;
  • умения за представяне на разработено от студентите Махара електронно портфолио.

Учебната дисциплина запознава студентите с основните информационни и комуникационни технологии и техните потенциални възможности за повишаване на ефективността на обучението и образованието във всичките му степени и форми. Учебното съдържание има ясно изразена практическа насоченост – студентите да придобият умения да използват рационално електронните технологии в процеса на проектиране и осъществяване на обучението и оценяване на тяхната ефективност по отношение на традиционните технологии и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

Курсът е избираем за студенти от специалност Педагогика