В този курс студентите се запознават с предмета на общата и възрастова психология, с основните етапи в тяхното развитие като изследователски области; с методите и утвърдени методики на емпирично проучване. Представят се главните проблеми в контекста на онтогенетичното развитие на психиката. Специална тема е посветена на периодизацията в развитието на индивидите при европейския тип култура.

По-подробно са представени темите за предучилищното и средното детство.

Дисциплината е с хорариум 30 часа лекции и 15 часа упражнения, като се предвиждат 2 часа лекции всяка седмица и 2 часа упражнения през седмица.