Курсът „Психология на атипичното развитие“ е насочен към психологическата подготовката на студенти от  магистърска програма „Специална педагогика“ (български език) към катедра Специална педагогика и Логопедия, ФНПП.

Основната цел   е студентите да бъдат запознати с научните виждания за специфичното взаимодействие между биологичните дадености, психологическите и социалните детерминанти в основните етапи на детско-юношеското развитие. Съвременното общество толерира „различността“ на своите членове. Атипичният модел на детско развитие следва да бъде разпознаван като един от  всички вариантите, които са насочени към статуса на социално зрелия  човек. Всяко дете има свой индивидуален темп на когнитивно и емоционално развитие, но психолозите извеждат общи закономерности и  очертават нормативни възрастови профили. Доколко и в какви посоки пътят на биологично „различните“ деца се доближава и отклонява  от тези нормативи е проблем с особена теоретична и научно-приложна стойност. Студентите трябва да познават психологическите теории за детското учене и развитие, да придобият умения за разпознаване на сложните констелации от общи и специфичните детерминантите на атипичното невропсихологическо, когнитивното, езиковото и социо-емоционално развитие при вродени или рано придобити  дефицити на сензорните и мозъчните системи. Те трябва да диференцират  спецификите на социално-педагогическия контекст  във всеки етап от жизнения път на отделните категории и субкатегории деца с нарушения,  да умеят да разпознават възрастовите различия и динамиката на специалните детски потребности, както и креативно да конструират оптимален дизайн на развитие и терапевтични стратегии за всяко дете.