Курсът по „Основи на логопедията” има за цел да запознае студентите по Специална педагогика с тезауруса на съвременната логопедия и с комуникативните нарушения на развитието, като се акцентира върху вторичните по произход нарушения (тези при децата със специални образователни потребности). Студентите трябва да придобият знания основно за типологията на речевата патология, причините за нейната поява и спецификата на синдромите на говорна и езикова патология при децата със СОП; трябва да придобият и умения за идентифициране на вторичните комуникативни нарушения.

Дисциплината е с хорариум от 30 часа лекции и 15 часа упражнения.

Студентите биха могли да комуникират с преподавателя чрез и-мейл katerinashtereva@abv.bg или посредством конферентна връзка и чат (всеки вторник 14.00 до 15.00 часа).

Очакванията от лекционния курс са с него студентите да овладеят адекватни професионални стратегии на реагиране на нарушенията на речта при децата, които да прилагат както в условията на класната стая, така и при взаимодействията си с логопедите в рамките на екипната работа.

Крайната оценка се формира по следния начин: за да завърши курса, студентът трябва да е предал определен процент от заданията, да е участвал дискусии във форума и да е добавил  понятия в речника.

Критерии за оценка:

  • за отличен 6.00 - да са предадени не по-малко от 80% от заданията.

  • за мн. добър 5.00 - да са предадени между 70 и 80 % от заданията.

  • за добър 4.00 - предадени между 50 и 70 % от заданията.

  • за среден 3.00 - предадени между 40 и 50 % от заданията.

  • при предадени до 40 % от заданията, студентът получава слаб 2.00.

    Оценката е текуща - средноаритметично от заданията.

Технологични изисквания за успешна работа в курса са:

- достъп до Интернет;

-браузър IE, Mozilla, Chrome с последни актуализации;

- OS - Windows, Linux, Mac;

- Skype.

Курсът е с времетраене 12 седмици и започва на 06.10.2014.