Курсът по "Дидактика на родинознанието и природознанието - съвременни тенденции и подходи" е предназначен за студенти, които желаят да придобият образователно-квалификационната степен “Магистър по начална училищна педагогика”.

Целта на курса е да предостави на студентите информация за основните аспекти от развитието на Дидактиката на родинознанието и природознанието като частна дидактика - същност, възникване, съвременни концепции за нейното развитие, основни дидактически категории, иновационни технологии. При завършването на курса студентите ще умеят да разработват различни методически варианти и да използват различни статегии за активно учене при работа с ученици от началното училище по учебните предмети роден край, околен свят, човекът и природата и човекът и обществото.