Основната цел на курса е свързана с формиране на познания за възможностите и ограниченията на електронното портфолио и конкретно на възможностите на платформата за създаване на електронно портфолио Махара, както и на умения за разработване и поддържане на е-портфолио - Махара.

В резултат на обучението по дисциплината „Електронно портфолио” ще се формират и обогатят знанията за:

  • основните характеристики на е-портфолиото и в частност на Махара електронно портфолио;
  • възможностите на е-портфолиото в областта на документирането, проследяването на прогреса в ученето, планирането и представянето на персоналното и професионалното развитие, както и за оценяване на постиженията на обучаваните.

И ще се развият уменията за:

  • създаване и управление на изгледи /страници/ и колекции;
  • създаване и администриране на различни групи, в т. ч. групи за оценка в платформата Махара;
  • осъществяване на рефлексия с оглед оптимизиране на собственото учене;
  • представяне на разработено от студентите Махара електронно портфолио.