Целите на курса по Доцимология са свързани със запознаване с основните стратегии, форми и методи за оценяване на постиженията на учениците; с проявите на субективизъм в оценяването и с основните методи за оценяване на дейността на учителите, както и с развитие на умения за подготовка на инструменти за оценяване и проучване на мненията на ученици и учители; за анализиране на резултатите и разработване на доклад.