В този курс студентите ще се запознаят с целта и задачите на педагогиката на нервносоматичните заболявания (НСЗ), основните понятия в НСЗ, методи на НСЗ, мястото на НСЗ в специалната педагогика, връзката на НСЗ с медицината.

Като теми ще бъдат описани различните училища, в които се извърша лечебна и обучителна дейност на децата и учениците с НСЗ - санаториалните, болничните и оздравителните училища.

В дисциплината се разглежда по-подробно и някои нарушения и заболявания, обект на НСЗ, като например детската церебрална парализа, сколиозата, захарния диабет и хипофизарния нанизъм.

Дисциплината е с хорариум от 30 часа лекции и 15 часа упражнения.

Графикът на курса е разпределен на два часа всяка седмица.

Студентите биха могли да комуникират с преподавателя чрез и-мейл daycare@abv.bg  или в синхронен формат посредством конферентна връзка и чат (всеки вторник и четвъртък следобед от 14.00 до 16.00 часа).

Крайната оценка се формира по следния начин: за да завърши курса, студентът трябва да е предал определен процент от заданията, да е участвал дискусии във форума и да е добавил  понятия в речника.

Критериите за оценка са следните: 

- за отличен 6.00 - да са предадени не по-малко от 80% от заданията, в които са изпълнени всички изисквания на преподавателя за тях; въведени не по-малко от 5 понятия в речника; проявена активност във форума (не по-малко от 5 мнения).

- за мн. добър 5.00 - да са предадени между 70 и 80 % от заданията, в които са изпълнени всички изисквания на преподавателя за тях; въведени не по-малко от 3 понятия в речника; проявена активност във форума (не по-малко от 3 мнения);

- за добър 4.00 - предадени между 50 и 70 % от заданията, в които са изпълнени всички изисквания на преподавателя за тях; въведено поне 1 понятия в речника; проявена активност във форума (не по-малко от 1 мнение);

- за среден 3.00 - предадени между 40 и 50 % от заданията, в които са изпълнени всички изисквания на преподавателя за тях; въведено поне 1 понятия в речника; проявена активност във форума (не по-малко от 1 мнение);

- при предадени до 40 % от заданията, студентът получава слаб 2.00, независимо от броят въведени понятия  в речника и активността му във форума.

Оценката е текуща оценка - формира се средноаритметично от заданията плюс точни и верни въведени понятия в речника и отчетена проявена активно в дискусия.

При оценяването на заданията водещ критерий ще е собственото мнение на студента, както и прецизното цитиране на източниците, използвани в заданията, с цел недопускане на плагиатство. 

Технологични изисквания за успешна работа в курса са:

 - достъп до Интернет;

-браузър IE, Mozilla, Chrome с последни актуализации;

- OS - Windows, Linux, Mac;

- Skype.