Този курс се базира изцяло на принципите на онлайн обучението.

Онлайн обучението отваря нови възможности за учащите, които иначе на биха могли да участват в учебния процес. Такива потенциални учащи са например хората, които са затруднени да идват в учебното заведение по една или друга причина, например  тези, които живеят и работят на далечно място. Освен това желаещите да учат имат възможността да продължават своето обучение през целия си живот без значение къде и как живеят. Така впоследствие цялото общество има полза, защото много повече хора успяват да получат образование. 

Някои от аспектите на онлайн обучението, на които се опира онлайн-дисциплината "Ергономия на деца и възрастни със специални образователни потребности (СОП)", са:

-непрекъснато оценяване по време на обучението (дисциплината);

-използване на различни качествени и количествени методи за оценяване;

-използване на разнообразни средства и инструменти за оценяване;

-осигуряване на подходящи механизми за навременна обратна връзка, както и оценяване между самите обучаеми;

-ефикасно управление на текущото и крайно оценяване;

-автентичност/достоверност – използване на задачи с отворен отговор, които “симулират” житейски проблеми, както и количествени задачи;

- сътрудничество – възможност за взаимодействие между обучаемите чрез използването на подходящи средства за комуникация;

 - достъпност на онлайн ресурсите – в рамките на курса, както и в Интернет;

 - отговорност на обучаемия – осигуряване на възможност за отговорност в рамките на оценяването и активност.

Основавайки се на гореописаните принципи и аспекти на онайл-обучението, онлайн-дисциплината  "Ергономия на деца и възрастни със СОП", ще запознае  студентите  с възможностите на ергономията при обучението на деца и възрастни с различни нарушения - ДЦП, аутизъм, при вродени аномалии на горен крайник, спина бифида и/или хидроцефалия, с ревматични заболявания. 

Студентите ще бъдат запознати и с ниско и високо технологичните помощни средства и технически решения, подходящи за обучението на ученици с различни увреждания.

Графикът на курса е разпределен на два часа всяка седмица.

Студентите биха могли да комуникират с преподавателя посредством и-мейл - daycare@abv.bg и чат (всеки вторник и четвъртък следобед от 12.00 до 17.00 часа).

Предварителните изисквания към студентите са:

-успешно положени изпити по дисциплините, свързани с методологията на обучението на ученици със СОП в бакалавърска степен;

- знания за когнитивното развитие на учениците със СОП.

Крайната оценка се формира по следния начин: за да завърши курса, студентът трябва да е предал работа по поне 80% от заданията, да е участвал в дискусии във форума и да е добавил понятия в речника.

Критериите за оценка са следните: 

- за отличен 6.00 - да са предадени не по-малко от 80% от заданията, в които са изпълнени всички изисквания на преподавателя за тях; въведени не по-малко от 5 понятия в речника; проявена активност във форума (не по-малко от 5 мнения).

- за мн. добър 5.00 - да са предадени между 70 и 80 % от заданията, в които са изпълнени всички изисквания на преподавателя за тях; въведени не по-малко от 3 понятия в речника; проявена активност във форума (не по-малко от 3 мнения);

- за добър 4.00 - предадени между 50 и 70 % от заданията, в които са изпълнени всички изисквания на преподавателя за тях; въведено поне 1 понятия в речника; проявена активност във форума (не по-малко от 1 мнение);

- за среден 3.00 - предадени между 40 и 50 % от заданията, в които са изпълнени всички изисквания на преподавателя за тях; въведено поне 1 понятия в речника; проявена активност във форума (не по-малко от 1 мнение);

- при предадени до 40 % от заданията, студентът получава слаб 2.00, независимо от броят въведени понятия  в речника и активността му във форума.

Оценката е текуща оценка - формира се средноаритметично от авторски разработени  задания плюс точни и верни въведени понятия в речника и отчетена проявена активно в дискусия.

Оценката е текуща оценка - формира се средноаритметично от авторски разработени задания плюс точни и верни въведени понятия в речника и отчетена проявена активно в дискусия. 

Подлежат на анулиране разработки, за които се установи, че са обект на плагиатство. 

Техническите и технологични изисквания за успешна работа в курса са:

- компютър, поддържащ последните версии на скайп;

- софтуер с някоя от следните операционни системи - Линукс, Уиндоус, Макинтош;

- последни версии на  уеб-брауърите - IE, Mozilla, Chrome;

- Интернет - връзка.