Курсът има за цел да запознае студентите със същността и проблемите на сравнителното образование. Ще бъдат представени: 1) историческите основи за обособяване на сравнителното образование като наука; 2) етапите в историческото й развитие; 3) теорията, методологията и методите на сравнителното образование като педагогическо направление; 4) своеобразието в устройството и функциониране на образователните системи в страните от Европейския съюз и извън него; 5) проблемите, тенденциите и перспективите в развитието на сравнителното образование и алтернативните подходи в обучението.