Анотация:

Целта на изучаването на дисциплината  Методика на обучението по математика в началните класове  е студентите да се запознаят със съвременните концепции в началната училищна математика и нейното преподаване и да придобият знания и умения за обучение по математика на учениците от началните класове. Задачата на курса е да се представят логически вярно и в достъпна форма основни понятия от началната училищна математика и се изучат методи за тяхното изграждане на съдържателно и операционално ниво в съзнанието на учениците.  Важно място заемат дидактическите технологии за обучение по математика в началните класове, които отразяват както съвременните изследвания в дидактиката, така и традицията в обучението по математика в българското училище.