Анотация

Учебната дисциплина Дидактика на математиката– съвременни тенденции и подходи е предназначена за  студенти от специалността “Начална училищна педагогика”, магистърска степен, задочно обучение.

Целта е да се запознаят студентите със съвременните методически идеи  и тенденции за преподаване на математиката в началния етап на основното образование. Важно място заемат дидактическите технологии за обучение по математика, адекватни на съвременните изследвания в дидактиката на математиката и на традицията в използваните до сега български учебни програми и учебници по математика за началните класове.

След успешно завършване на обучението по дисциплината, студентите следва успешно да интегрират математическите си и методически знания и компетентно да преподават математика в началните класове.