Анотация

Курсът по "Теория на възпитанието" цели запознаване на студентите с основните понятия и области в сферата на теоретико-възпитателната проблематика. Разглеждат се теми, свързани със спецификата на възпитателния процес, целите, принципите, методите, съдържанието, факторите на възпитанието, самовъзпитанието и др.