Основната цел на дисциплината е студентите да формират знания за същността на рисковото поведение и неговите специфики при деца и младежи и да формират умения за разработване на програми и проекти за осъществяване на превантивни дейности.

Основните задачи на дисциплината са:

  • Студентите да усвоят знания за същността и спецификите на рисковото поведение при деца и младежи;
  • Студентите да усвоят знания за същността и спецификите на превантивната дейност
  • Студентите да формират умения за планиране, реализиране и оценка на превантивни дейности в разнообразен контекст и насочени към различни форми на рисково поведение.

След края на курса студентите:

  • Ще познават същността и спецификите на различни видове рисково поведение;
  • Ще познават същността и особеностите на превантивната дейност и нейното място в работата с деца и младежи с рисково поведение;
  • Ще могат да планират превантивни програми и дейности в разнообразен контекст в зависимост от спецификите на целевите групи, към които тези дейности и програми са насочени;
  • Ще могат да разработват и планират проекти и стратегии за развитие на превантивна дейност на различни нива и в различни ситуации.