Учебната дисциплина има за цел да подготви студентите за прилагане на игрови подходи в терапията и обучението на деца с различен тип специални образователни потребности. Студентите ще получат знания за различните видове игри, за игровите подходи, за организацията на терапевтичната игра и подбора на подходящи играчки за нея, за спецификата на играта при различните типове увреждания и нарушения на развитието. Семинарните упражнения са практически насочени за работа с различни видове игри, развиващи конкретни умения; решаване на практически казуси; планиране на терапевтични игри и справяне с различни проблеми, възникнали по време на игра.
Оценяването на получените теоретични знания става под формата на текущ тест. Практическите си умения студентите показват чрез разработване на курсов проект за измислена от тях сюжетна игра, следвайки зададена схема. Вторият курсов проект е продължение на първия и представлява подбор, изработване или адаптиране на играчка или материали, участващи в описаната сюжетна игра.