Основната цел на курса по маркетингов подход в образованието е студентите да се запознаят с маркетинга като специфичен вид управленска дейност и да придобият знания и умения за прилагане на маркетингов подход в управлението на образованието и училището.

Очаквани резултати:

  •  усвояване от студентите на теоретически знания и практически умения в областта на маркетинговия подход в образованието;
  • изграждане на компетенции за разработване и прилагане на маркетингови стратегии и комуникационни политики в образователната сфера
  • формиране на умения у студентите за системни маркетингови проучвания в образователната сфера.