Курсът по История на социалната работа запознава студентите с възникването и развитието на закрилата, помощта и грижите за бедни; със създаването и функционирането на съответните социални заведения и институции; а така също и с нормативната уредба и социалното законодателство в отделните европейски страни и САЩ през определените исторически периоди. Формираното историческо познание допринася за обективното възприемане, осмисляне, структуриране и систематизиране на социалните явления и процеси, както в исторически, така и в съвременен план.

Целта на курса е:

- да се познава историята на възникване и развитие на различните социални дейности; институциите, в които се осъществяват и законодателните им основи.             

 Задачите на курса са:

- да се проучат обществено-икономическите, социално-политическите и културни предпоставки, които влияят върху възникването и развитието на различните социални дейности в отделните държави;

-  да се познава социалното законодателство в неговото възникване и развитие в отделните страни през различните исторически период;

-  да се проследи възникването и развитието на отделните институции за социални дейности.

 Очакваните резултати са:

 - да се прави анализ на особеностите и спецификата на социалните дейности през различните исторически периоди;

  - да се сравняват законодателните инициативи в отделните страни през определените исторически периоди.