Целта на курса по История на образованието и педагогическите учения е да запознае студентите с причините за възникването и развитието на възпитанието и образованието, на училището като социално-педагогически институт, който осъществява в обществото определени функции, на педагогическите възгледи и учения от древността до наши дни.

Основната задача на курса е да разкрие причинно-следствените връзки и отношения между цялостното обществено-икономическо развитие от една страна и педагогическите явления и практики от друга страна.

Очакваните резултати от обучението по тази дисциплина се свързват с формиране в студентите на научен, исторически подход при определяне мястото и значението на определени педагогически явления; изграждане на умения за безпристрастност при формулирането на оценки по отношение Историята на педагогиката и педагогическите учения.