Целта на курса е изграждане на компетентност и практически умения за социално-педагогическа работа с деца в риск в образователни институции и организации за социална работа.
Чрез курса се цели да бъдат формирани: знания за същността и характеристиките на детето в риск, детерминантите за проявления на риска и организациите, работещи с деца в риск; умения за социално-педагогическа диагностика и работа с деца в риск