Целта на курса „Мултимедията в обучението по математика“ е да формира практически знания и умения за спецификите и приложението на мултимедията в обучението по математика в началното училище.  

В края на този курс обучаемите:

  • ще придобият знания за специфичните особености при интегрирането на мултимедийни продукти в обучението по математика;
  • ще идентифицират и дефинират основните компоненти на мултимедийните уроци, с цел планирането и реализирането им;
  • ще познават и оперират с приложен софтуер за разработване на обучаваща мултимедия по математика за началното училище;
  • ще развият и усъвършенстват компетентностите си за разработване и оценяване на мултимедийни обучителни продукти.