Изучаването на дисциплината Експериментална педагогика има за цел да осигури на студентите теоретична и практическа подготовка за появата, развитието, същността, организирането и осъществяването на научните педагогически изследвания.
В рамките на курса студентите овладяват знания за появата и развитието на научните педагогически изследвания; същността, особеностите и типологията на педагогическите изследвания; основните етапи в подготовката, планирането и провеждането на педагогическото изследване; същността и особеностите на най-широко прилаганите методи за изследване; основните начини за обработка, представяне и анализ на данните от изследването.
Чрез включване на студентите (самостоятелно и в екип) в изпълнение на практически задания, у тях се формират умения да планират, организират и осъществяват емпирично педагогическо изследване; да оперират адекватно с получените данни от изследването; да анализират и интерпретират професионално получените резултати.
В края на курса студентите формират професионална компетентност в областта на планирането, организирането и осъществяването на педагогически изследвания.