Анотация

Курсът цели да запознае преподавателите със:

Целта на настоящия курс е да се изясни същността, да се анализират основните функции на софтуерните системи за електронно обучение и да се представят основните тенденции, модели и стандарти при прилагането на съвременни компютърни и образователни технологии за създаване на системи за обучение.

Задачите на курса са:

  • Да се представят основните модели за описание на софтуерни системи за електронно обучение (ЕО).
  • Да се направи класификация на софтуерните системи за ЕО на базата на моделите за тяхното описание.
  • Да се представят основните технологични стандарти, използвани в съвременните софтуерни системи за ЕО.
  • Да се изградят умения за моделиране на различни процеси от обучението с помощта на съвременните софтуерни системи и стандарти за ЕО.

Методи и форми на обучение:

Курсът включва лекции и практически занимания. Лекциите се използват основно за запознаване на студентите с нов учебен материал и теоретична подготовка за упражненията (практическите занимания). По време на упражненията работата на студентите ще бъде организирана както индивидуално, така и по групи (в зависимост от поставените задачи). Върху част от поставените задачи се очаква студентите да работят самостоятелно. Практическите занимания са свързани помежду си и като краен резултат трябва да доведат до реализацията на финален курсов проект, който ще има основна роля при оценяване на студентите.

Изучаването на дисциплината Експериментална педагогика има за цел да осигури на студентите теоретична и практическа подготовка за появата, развитието, същността, организирането и осъществяването на научните педагогически изследвания.
В рамките на курса студентите овладяват знания за появата и развитието на научните педагогически изследвания; същността, особеностите и типологията на педагогическите изследвания; основните етапи в подготовката, планирането и провеждането на педагогическото изследване; същността и особеностите на най-широко прилаганите методи за изследване; основните начини за обработка, представяне и анализ на данните от изследването.
Чрез включване на студентите (самостоятелно и в екип) в изпълнение на практически задания, у тях се формират умения да планират, организират и осъществяват емпирично педагогическо изследване; да оперират адекватно с получените данни от изследването; да анализират и интерпретират професионално получените резултати.
В края на курса студентите формират професионална компетентност в областта на планирането, организирането и осъществяването на педагогически изследвания.