Този курс е посветен на подготовка на обучители и преподаватели за дизайн и провеждане на онлайн обучение и обучение от смесен тип, както и създаване на електронни материали за нуждите на тези типове обучения. Сред основните теми в курса са запознаването с ключовите характеристики на електронна учебна среда MOODLE и нейните възможности и ограничения.

При запознаването с MOODLE се поставя ударение върху работата с блокове, създаването и публикуването на електронни учебни ресурси и разработването, провеждането и оценяването на учебни дейности.

Като част от обучението се предвижда и запознаването с интегрирането на електронни мултимедийни ресурси, създадени с други (външни за MOODLE софтуерни приложения). Разглеждат се различни файлови формати, тяхната съвместимост и възможни интероперативни проблеми, които биха препятствали достъпа до тях и пълноценното им използване в процесите на преподаване и учене.