Следдипломна квалификация

Разработването и осъществяването на научно изследване на магистърско равнище поставя нови изисквания пред  младия изследовател, част от които касаят ключовите за всяко едно научно изследване въпроси за структурирането на изследователския интерес, на интересна и значима обект-предметна област на изследване, на проблематизиране на тази област, на изграждането на авторска концепция и нейното операционализиране на емпирично равнище. И като специфичен продукт на учебно-познавателната и на научноизследователската дейност – структурирането на цялостен модел на магистърска теза. Курсът е насочен към подпомагане на особени трудности и бариери в процеса на тази дейност чрез стимулиране на самостоятелната работа, авторефлексията и автоусъвършнстването на основни изследователски умения.

Курсът си поставя за цел, на първо място, да осигури възможност на изследователите в позитивна и индивидуално подкрепяща ги среда за вариативно моделиране и „опитване” чрез полемизиране на изследователския конструкт; второ, да формира специфични умения за планиране на индивидуалната изследователска дейност и за съставяне на изследователската програма.

Учебната дисциплина запознава студентите с основните информационни и комуникационни технологии и техните потенциални възможности за повишаване на ефективността на обучението и образованието във всичките му степени и форми. Учебното съдържание има ясно изразена практическа насоченост – студентите да придобият умения да използват рационално електронните технологии в процеса на проектиране и осъществяване на обучението и оценяване на тяхната ефективност по отношение на традиционните технологии и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

Проверка на дисертационни трудове със софтуер за предотвратяване на плагиатство.

Учебната дисциплина запознава студентите с основните информационни и комуникационни технологии и техните потенциални възможности за повишаване на ефективността на обучението и образованието във всичките му степени и форми. Учебното съдържание има ясно изразена практическа насоченост – студентите да придобият умения да използват рационално електронните технологии в процеса на проектиране и осъществяване на обучението и оценяване на тяхната ефективност по отношение на традиционните технологии и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

Целта на обучението е да формира у обучаваните знания, умения и компетентност за идентифициране, превенция и ефективно решаване на мотивационни проблеми, възникващи при обучението на възрастни учащи.

Задачите на курса са насочени към:

-          Усвояване на знания за:

 • Същността и видовете мотивация;
 • Цикъла на мотивация и мотивите на възрастните учащи;
 • Основните теории за мотивацията;
 • Причините за демотивация на възрастните учащи;
 • Специфичните условия в процеса на обучение, които мотивират възрастните за учебна дейност (среда на обучение, начин на провеждане на обучението, взаимоотношения между обучаващия и обучавания).

-          Формиране на умения за:

 • Диагностика и анализ на мотивите на възрастните учащи;
 • Анализ на мотивите за учене на възрастните учащи;
 • Идентифициране на типични проблеми, възникващи в обученията на възрастни;
 • Планиране на учебна дейност, стимулираща мотивацията на възрастните за учене;
 • Разработване на план за решаване на мотивационни проблеми.

-          Формиране на позитивна нагласа и отношение към:

 • Възможностите на възрастните да бъдат мотивирани за участие в учебна дейност;
 • Развитието на форми за учене през целия живот.

Учебната дисциплина запознава студентите с основните информационни и комуникационни технологии и техните потенциални възможности за повишаване на ефективността на обучението и образованието във всичките му степени и форми. Учебното съдържание има ясно изразена практическа насоченост – студентите да придобият умения да използват рационално електронните технологии в процеса на проектиране и осъществяване на обучението и оценяване на тяхната ефективност по отношение на традиционните технологии и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.