Курсът е насочен към формирането на знания и умения в сферите на теорията и практиката на електронното обучение. Обучаемите се придобиват умения за педагогическия дизайн и с технологичното осигуряване на електронното обучение и електронното оценяване, както и за създаване на образователна мултимедия. Обучаемите формират умения за работа с разнообразни инструменти на електронната учебна среда MOODLE, както и за работа с разнообразни софтуерни продукти, позволяващи интеграция в MOODLE като PowerPoint, Prezi, Camtasia Studio, PowToon и др. Практическите знания и умения, формирани в рамките на отделните модули се обвързват с теоретичните основи на педагогическия дизайн на електронното обучени, осигуряващи качество на електронното обучение.