Page: 1 2 ()

Въпросите, свързани с използването на ИКТ в образователен контекст сега се явяват ключови в педагогическата теория и практика. Тази дисциплина въвежда студентите в методологическите основи, теоретичните проблеми и дискусии, свързани с практиката на интегриране на технологиите в разнообразие от образователни контексти във всички степени и форми на формалната образователна система.

Тази дисциплина цели създаването на една обща теоретична рамка за критично и аргументирано оценяване на образователната практика, научните изследвания и развитието на образователните информационни и комуникационни технологии. 

Тя се стреми към въвеждане на студентите в развитието на концептуалните, педагогически, психологически, социални, технологичични и технически аспекти на феномена „електронно обучение”.

Дисциплината има за цел да запознае студентите със същността и спецификата на осъществяване на педагогическото изследване, планирано и осъществявано от учителя в рамките на класа в неговите основни аспекти - изследване, диагностиране и оценяване на потребности, дейности, взаимодействия, отношения и постижения. Специален акцент се поставя върху изследването на феномена „електронно обучение”.

Тази дисциплина има за цел въвеждането на студентите в теорията и практиката на проектирането на обучение с интегрирани технологии в него или изцяло провеждано в електронна среда. В процеса на овладяване на съдържанието на курса студентите правят прехода от методологията и теорията, стоящи в основата на електронното учене, през теоретико-приложните аспекти на неговия  дизайн, до овладяване на практически умения за проектиране на такова обучение.

Целта на настоящия курс е да се запознаят студентите със същността на понятието електронна учебна среда, видовете среди и основните елементи, които са общи за тях. Курсът разглежда различните инструменти на електронна учебна среда MOODLE и тяхното технологично реализиране в процеса на разработване на онлайн учебен курс.

Задачите на курса са:

  • Да се запознаят студентите с понятието електронна учебна среда и неговите основни елементи.
  • Да се запознаят с инструментите за създаване и публикуване на учебни материали и ресурси във виртуална учебна среда MOODLE.
  • Да се запознаят с инструментите за създаване на индивидуални и групови учебни задачи онлайн и възможностите за тяхното провеждане в процеса на обучение.
  • Да се запознаят студентите с формите на оценяване, заложени в електронна учебна среда MOODLE и алгоритмите за тяхното дефиниране и реализиране.

В процеса на обучение студентите ще се запознаят и ще обогатят познанията си относно възможностите и ограниченията на електронните технологии в областта на оценяването на постиженията на учениците. Основните акценти са свързани с коментиране на различни стратегии и методи за оценяване на постиженията, работа със специализиран софтуер за създаване на инструменти за оценяване, разпознаване на проявленията на субективизъм при оценяването и обсъждане на възможностите за неговото минимизиране. По време на курса ще бъдат представени и коментирани съществуващи инструменти, разработени със специализиран софтуер. Обучаваните ще се запознаят с различни примери, въз основа на които ще разработят собствени варианти на електронен тест и електронно портфолио Махара. Специално внимание по време на занятията ще бъде отделено и ще бъдат осигурени възможности на студентите за самооценяване, взаимно оценяване, индивидуална и групова рефлексия.

Курсът е отличен с Epprobate label - международен сертификат за качество.

Тази дисциплина има за цел въвеждането на студентите в понятието за образователен софтуер и неговата еволюция успоредно с развитието на електронните технологии и теоретичното осмисляне на тяхното място в образователен контекст.

В процеса на обучение, студентите придобиват знания за разнообразието на образователен софтуер и електронно съдържание, подходите към тяхното систематизиране и класифициране, системите от критерии и подходите за тяхното оценяване. Така те се подготвят да вземат научно обосновани решения по отношение както на създаването на програми за обучение и електронно съдържание, така и подбор на вече създадени такива.

Целите на курса са свързани с усвояване на знания за създаване и използване на мултимедийни материали при проектиране и реализиране на курсове за електронно обучение и изграждане на практически умения за разработване на мултимедийни продукти. Разглежда се и се прилага на практика методология за създаване на мултимедийни продукти и програми за практическо реализиране на такива продукти.

Лекционният курс и упражненията въвеждат в общата теория за играта и в съвременните тенденции в изучаването и прилагането на игри и игрови стратегии с образователна цел. Курсът запознава с методите на избор, оценяване и използване на игрите, симулациите и виртуалните среди за преподаване и учене. Сред основните му цели е също и представянето на проучвания и практически решения относно начините, по които електронните игри поддържат и усилват интереса на обучаемите към образователния процес и повишават ефективността при осъществяване на конкретни дейности в неговите рамки. Както лекционният курс, така и практическите занятия ще се фокусират върху баланса между развлечението и удоволствието, постигани в играта, върху нейния образователен потенциал в електронна среда.
Електронното “огледало” на курса в MOODLE среда ще предоставя възможност за бърз достъп до научни статии и до електронни ресурси, с които студентите ще трябва да бъдат запознати. Заедно с това там ще се реализират колаборативните дейности и онлайн дискусиите.

Разработването и осъществяването на научно изследване на магистърско равнище поставя нови изисквания пред  младия изследовател, част от които касаят ключовите за всяко едно научно изследване въпроси за структурирането на изследователския интерес, на интересна и значима обект-предметна област на изследване, на проблематизиране на тази област, на изграждането на авторска концепция и нейното операционализиране на емпирично равнище. И като специфичен продукт на учебно-познавателната и на научноизследователската дейност – структурирането на цялостен модел на магистърска теза. Курсът е насочен към подпомагане на особени трудности и бариери в процеса на тази дейност чрез стимулиране на самостоятелната работа, авторефлексията и автоусъвършнстването на основни изследователски умения.

Курсът си поставя за цел, на първо място, да осигури възможност на изследователите в позитивна и индивидуално подкрепяща ги среда за вариативно моделиране и „опитване” чрез полемизиране на изследователския конструкт; второ, да формира специфични умения за планиране на индивидуалната изследователска дейност и за съставяне на изследователската програма.

Курсът цели да запознае преподавателите със:

Курсът въвежда студентите в проблематиката, свързана с интегриране на съвременните ИКТ в обучението и рехабилитацията на деца със специални образователни потребности, като представя текущото състояние в областта и перспективите за развитие. Акцентира се върху педагогическите възможности на съвременните ИКТ в контекста на специалната педагогика за повишаване на ефективността на преподаване и учене, като са представени техните потенции за обучението на четири основни групи деца със специални образователни потребности.

Разглеждат се политиките на различни страни и България по отношение  на използването на ИКТ при обучението на деца със СОП. Студентите се запознават с основните подходи при работа с тези деца, с проблемите, възникващи при използването на съвременните компютърни технологии при тяхното обучение. Разглеждат се и различните типове подпомагащи технологии и средства, вградени в операционните системи, които улесняват достъпа до компютърните системи за деца със СОП. По време на курса се демонстрират съществуващи софтуерни програми за обучение на деца със СОП. Обърнато е специално внимание на проблема за интеграцията на тези деца в общообразователни училища и използването на различни технологии за подпомагане на ученето и ускоряване на процеса на интегриране.

Курсът е ориентиран в полето на педагогическите измерения на дигитализацията на музеите. Основната идея е на основата на познаване и анализиране на съвременното състояние на използването на ИКТ в музеите да се формулират и сведат на равнището на практическите измерения основните ползи и потенциални възможности за осъществяване на образователната функция.

Курсът е насочен към разработването на ключови проблеми, свързани с интерпретацията и практическите измерения на проблема за виртуалните учещи общности. Дискутират се съвременното разбиране и реализацията на различни подходи към създаването на учещи общности в специфични учебни среди.

Завършвайки този курс, обучаемите ще могат да преподават ИКТ в началното училище, като познават и прилагат разнообразни софтуерни образователни технологии. 

В края на този курс обучаемите:

  • ще знаят целите, стандартите и темите от учебните програми по ИКТ в началното училище;
  • ще идентифицират и дефинират основните компоненти на компютърната система и тяхната функционална специфика в контекста на обучението в началното училище;
  • ще познават и оперират с образователен софтуер и мултимедия за началното училище, и ще ги използват за подходящи образователни цели;
  • ще са запознати с нормативните документи, включващи правила за безопасната работа при използването на компютърни системи в учебни занятия и ще ги прилагат в учебната среда;
  • ще развият и усъвършенстват компетентностите си за самостоятелно проучване и експериментиране с различни софтуерни продукти в процеса на обучение.

Използваното изображение е свалено от тук и е собственост на автора ©Woodleywonderworks, свободно за разпространение под лиценз CC BY 2.0

Курсът е насочен към проучване и извеждане на пътища, по които ИКТ могат да се използват, за да се подобри природонаучното образование в училище. Съдържанието е свързано както с работата на учителя, така и с възможностите на технологиите за повишаване на нивото на взаимодействие между учителя и отделните ученици, и между самите ученици. Използван е най-вече практически подход, чрез насочване на вниманието на студентите към образователни електронни ресурси и тяхното интегриране в обучението.

Основната цел на курса е да се изградят и развият умения на студентите за обоснован избор на приложения и инструменти за по-ефективно включване на технологиите в природонаучното образование.

Целите на курса са свързани с усвояване на знания за планиране, създаване и представяне на учебно съдържание пред аудитория. Разглеждат се както особеностите в структурно и съдържателно отношение, така и специфики на комуникирането на информация в разнообразен образователен контекст. В практически план се изграждат конкретни технологични умения за разработване на учебни презентационни продукти с различни видове софтуер. В курса са включени тренинги за работа с различни видове презентационен хардуер и софтуер и интегрирането им при представяне на разработените от обучаемите презентации.

Въпросите, свързани с педагогическото общуване винаги са заемали ключова позиция в педагогическата теория и практика. Те са особено актуални днес, когато това общуване излиза извън традиционните рамки на класната стая и се пренася в Интернет пространството. Тази дисциплина въвежда студентите в методологическите основи, теоретичните проблеми и дискусии, свързани с основните теоретични аспекти и практически приложения на компютърно опосредстваната комуникация в разнообразни образователни контексти във всички степени и форми на формалната образователна система.

Тя цели запознаването на обучаемите с феномена компютърно опосредствана педагогическа комуникация и неговите особености в разнообразни образователни контексти. Тази цел се разглежда в три различни аспекта: педагогически, социо-културен и технологичен. В педагогически план се разглеждат възможностите за общуване: преподавател-студент, студент-студент, преподавател-преподавател, студент-експерт/и, студенти-студенти, студент-съдържание. В социо-културен план се разглеждат социалните и културни фактори, повлияващи компютърно опосредстваната педагогическа комуникация. В технологичен план се разглеждат необходимите средства за осъществяването на компютърно опосредствана педагогическа комуникация.


Тази дисциплина въвежда обучаемите в педагогическите възможности на УЕБ 2.0 технологиите, които моделират но­ви подходи към ученето, преподаването и педагогическото взаимодействие, базирани на сътрудничество и обмен на знания. Тя се стреми в теоретичен план да въведе студентите към същността на уеб базираното обучение на основата на разнообразни УЕБ 2.0 технологии и услуги, свързани с неговото реализиране. Акцентира се върху концептуализиране на ученето в онлайн учещи общности, които се подпомагат взаимно и си сътрудничат, споделяйки своите знания.

Практическата част на курса се фокусира върху действителното прилагане на избрани Web 2.0 инструменти, които студентите използват ежедневно в личното си виртуално пространство. Целта е да им се даде възможност да придобият педагогически практически опит и технологична  компетентност да интегрират тези инструменти в различни образователни контексти в средното, висшето и продължаващото образование.


Курсът има за цел учителите да приложат своите знания и умения за ИКТ в различни аспекти на реалната училищната практика: управление на училищните дейности, подбор на учебни електронни ресурси и тяхното интегриране в различни форми и чрез разнообразни подходи.

Практикумът ще позволи на студентите да проучат опита на водещите училищни ръководства и учители за приложение на ИКТ. Ще имат възможност също да разработват и използват електронни учебни материали в клас и за извънкласни дейности.

Този курс е създаден за студенти магистри с цел предоставяне на възможност за анализ и обсъждане на структурата и езиковите особенности на различни типове научни текстове на английски език.  Студентите ще имат възможността да участват в процеса на усвояване на граматични структури характерни за академичниа жанр, в обсъждане на академични статии на английкси език и въз основата на тези статии ще създадат кратък текст „Преглед на литература” по тема, свързана с прилагане на технологии в обучението като цяло и прилагането на технологии в обучението на конкретен предмет.

Курсът ще бъде организиран около следните основни етапа в създаването на научен текст: (1) целенасочено четене на научни текстове с цел  да анализ на тяхната структура и стилистчна и езикова специфика; (2) подоготвка за създаване на текст; (3) участие в дискусионни форуми; и (4) структуриране и реализиране на научен текст, представящ публикации в определена област.

В рамките на подготовката ще бъдат разгледани основни принципи на организацията и оформянето на научна презентация по определена тема, както и развиването на умения за намиране и обработка на информационни ресурси така и за определяне на качеството на тези ресурси. Особено внимание ще бъде отделено на жанровата специфика на научните текстове.

Студентите от различни нива на владеене на езика изпълняват едни и същи задачи и работят за постигането на сходни учебни цели, но критериите по които се оценват тези задачи се определят от тяхното входно ниво на знание на езика. Над това входно ниво (А1-А2 за този курс) се надграждат знанията и речевите умения на студентите в рамките на практическите занятия в модула Language in Use - 1.

В електронната среда на курса ще се провеждат лекционните и семинарните сесии, ще се предоставя възможност за достъп до научни статии и до електронни ресурси за обучение и самоподготовка по английски език. Там ще се реализират и всички колаборативни дейности и онлайн дискусии.
Page: 1 2 ()