TeSLA project


Целта на курса „Мултимедията в обучението по математика“ е да формира практически знания и умения за спецификите и приложението на мултимедията в обучението по математика в началното училище.  

В края на този курс обучаемите:

 • ще придобият знания за специфичните особености при интегрирането на мултимедийни продукти в обучението по математика;
 • ще идентифицират и дефинират основните компоненти на мултимедийните уроци, с цел планирането и реализирането им;
 • ще познават и оперират с приложен софтуер за разработване на обучаваща мултимедия по математика за началното училище;
 • ще развият и усъвършенстват компетентностите си за разработване и оценяване на мултимедийни обучителни продукти.
Предназначението на курса е да обогати знанията и развие уменията на студентите за разработване и провеждане на ефективно обучение в учебна среда, включваща и използваща интензивно информационни и комуникационни технологии (ИКТ) - както в "традиционната” класна стая, така и в условията на електронно обучение.

Студентите ще придобият основни знания и умения за систематично проектиране и разработване на обучение (Instructional Design). Ще овладеят използването на активни методи за обучение и оценяване, които са особено резултатни в среда на ИКТ, а именно: Портфолио-метод и портфолио оценяване; Групова и екипна работа и оценяване; Решаване на проблеми с помощта на ИКТ и в ИКТ-среда; Проектна работа и оценяване на проекти в ИКТ-среда, както и други "автентични методи” на обучение и оценяване, подходящи при интегрирането на ИКТ в обучението.
Курсът е има за цел да запознае студентите с основни знания за образователния софтуер, теориите, моделите и класификациите, залегнали в неговата основа, както и с формулирането и прилагането на критерии за оценяване на такъв софтуер.
Курсът цели също така да създаде у студентите умения за прилагането на систематични процедури за разработка на образователен софтуер чрез проектиране и създаване на работещ прототип на образователен софтуер посредством конкретна софтуерна среда.
Курсът въвежда в проблематиката на Електронното Обучение (ЕО), представя основните понятия в областта, класификации на системите за ЕО, текущото състояние и перспективи за развитие. Прави се преглед на основни въпроси на ЕО:
* същност; основни аспекти, планиране, проектиране, организация, внедряване ипровеждане;
* стандарти; софтуерни системи за управление на учебното съдържание и на процеса на обучение;
* подходи и методи за оценяване на обучаемите;
* оценяване на ефективността на ЕО и др.

Демонстрират се курсове за ЕО, като студените анализират и оценяват курс по свой избор. Усвояват се съвременни методологии и практически инструментариум за провеждане на ЕО. По време на обучението студентите разработват текущи задания. Обучението завършва с разработка и защита на курсов проект.

Курсът включва интерактивни лекции, упражнения в компютърна лаборатория, дискусии (включително чрез дискусионен форум в Интернет), самостоятелна работа (включително онлайн), разработка и представяне на финален проект.

Предварителни изисквания:
* Владеене на английски език за четене на ниво, изучавано във ФМИ.

Завършвайки този курс, обучаемите ще могат да преподават ИКТ в началното училище, като познават и прилагат разнообразни софтуерни образователни технологии. 

В края на този курс обучаемите:

 • ще знаят целите, стандартите и темите от учебните програми по ИКТ в началното училище;
 • ще идентифицират и дефинират основните компоненти на компютърната система и тяхната функционална специфика в контекста на обучението в началното училище;
 • ще са запознати с нормативните документи, включващи правила за безопасната работа при използването на компютърни системи в учебни занятия и ще ги прилагат в учебната среда;
 • ще развият и усъвършенстват компетентностите си за самостоятелно проучване и експериментиране с различни софтуерни продукти в процеса на обучение.

Използваното изображение е свалено от тук и е собственост на автора ©Woodleywonderworks, свободно за разпространение под лиценз CC BY 2.0

Целта на курса „Мултимедията в обучението по математика“ е да формира практически знания и умения за спецификите и приложението на мултимедията в обучението по математика в началното училище.  

В края на този курс обучаемите:

 • ще придобият знания за специфичните особености при интегрирането на мултимедийни продукти в обучението по математика;
 • ще идентифицират и дефинират основните компоненти на мултимедийните уроци, с цел планирането и реализирането им;
 • ще познават и оперират с приложен софтуер за разработване на обучаваща мултимедия по математика за началното училище;
 • ще развият и усъвършенстват компетентностите си за разработване и оценяване на мултимедийни обучителни продукти.

Завършвайки този курс, обучаемите ще могат да преподават ИКТ в началното училище, като познават и прилагат разнообразни софтуерни образователни технологии. 

В края на този курс обучаемите:

 • ще знаят целите, стандартите и темите от учебните програми по ИКТ в началното училище;
 • ще идентифицират и дефинират основните компоненти на компютърната система и тяхната функционална специфика в контекста на обучението в началното училище;
 • ще познават и оперират с образователен софтуер и мултимедия за началното училище, и ще ги използват за подходящи образователни цели;
 • ще са запознати с нормативните документи, включващи правила за безопасната работа при използването на компютърни системи в учебни занятия и ще ги прилагат в учебната среда;
 • ще развият и усъвършенстват компетентностите си за самостоятелно проучване и експериментиране с различни софтуерни продукти в процеса на обучение.

Използваното изображение е свалено от тук и е собственост на автора ©Woodleywonderworks, свободно за разпространение под лиценз CC BY 2.0