One of the key achievements of the 20th century is the knowledge of the behaviour of the Nature at micro-scales. A breakthrough in this direction was accomplished by applying the methods of Quantum mechanics - a novel approach to the description of the objects of interest. The structure of the atom and the state-of-the-art experimental techniques which lead to the understanding of the properties of the micro-objects will be discussed in details and shown together with their major implication on the development of the appropriate theory to describe the phenomena.

Курсът „The Cosmic Perspective: Съвременни идеи астрономията“ цели да запознае студентите с начина на мислене, по който са направени някои от най-важните открития през последния век, включително ускорителното разширение на Вселената, квантовата механика и астробиологията. Курсът е интердисциплинарен и разглежда философските и научни идеи, залегнали в основата на съвременната наука. Първоначалният увод пък разглежда произходът на астрономията от древните мистични и религиозни практики в Древен Египет и Шумер. По този начин студентите могат да придобият пълна картина за еволюцията на астрономията и последвалото разделение на различни поддисциплини, границите между които днес все повече се размиват.

Обучението е организирано под формата на презентации, последвани от дискусии, които целят да засилят способността на младите учени да изразяват свое собствено мнение и да размишляват по актуална астрономична проблематика. По този начин всеки преминал успешно курса ще има много по-задълбочена представа за съществуващите връзки между отделните дисциплини и успешно ще може да създава нови. Безспорно това е основно качество, което ще бъде от пряка полза за кариерното развитие на всеки учен.