Курсът е ориентиран в полето на педагогическите измерения на дигитализацията на музеите. Основната идея е на основата на познаване и анализиране на съвременното състояние на използването на ИКТ в музеите да се формулират и сведат на равнището на практическите измерения основните ползи и потенциални възможности за осъществяване на образователната функция.

Учебната дисциплина запознава студентите с основните информационни и комуникационни технологии и техните потенциални възможности за повишаване на ефективността на обучението и образованието във всичките му степени и форми. Учебното съдържание има ясно изразена практическа насоченост – студентите да придобият умения да използват рационално електронните технологии в процеса на проектиране и осъществяване на обучението и оценяване на тяхната ефективност по отношение на традиционните технологии и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

Въпросите, свързани с използването на ИКТ в образователен контекст сега се явяват ключови в педагогическата теория и практика. Тази дисциплина въвежда студентите в методологическите основи, теоретичните проблеми и дискусии, свързани с практиката на интегриране на технологиите в разнообразие от образователни контексти във всички степени и форми на формалната образователна система.

Тази дисциплина цели създаването на една обща теоретична рамка за критично и аргументирано оценяване на образователната практика, научните изследвания и развитието на образователните информационни и комуникационни технологии. 

Тя се стреми към въвеждане на студентите в развитието на концептуалните, педагогически, психологически, социални, технологичични и технически аспекти на феномена „електронно обучение”.

Целта на настоящия курс е да се запознаят студентите със същността на понятието електронна учебна среда, видовете среди и основните елементи, които са общи за тях. Курсът разглежда различните инструменти на електронна учебна среда MOODLE и тяхното технологично реализиране в процеса на разработване на онлайн учебен курс.

Задачите на курса са:

  • Да се запознаят студентите с понятието електронна учебна среда и неговите основни елементи.
  • Да се запознаят с инструментите за създаване и публикуване на учебни материали и ресурси във виртуална учебна среда MOODLE.
  • Да се запознаят с инструментите за създаване на индивидуални и групови учебни задачи онлайн и възможностите за тяхното провеждане в процеса на обучение.
  • Да се запознаят студентите с формите на оценяване, заложени в електронна учебна среда MOODLE и алгоритмите за тяхното дефиниране и реализиране.

В процеса на обучение студентите ще се запознаят и ще обогатят познанията си относно възможностите и ограниченията на електронните технологии в областта на оценяването на постиженията на учениците. Основните акценти са свързани с коментиране на различни стратегии и методи за оценяване на постиженията, работа със специализиран софтуер за създаване на инструменти за оценяване, разпознаване на проявленията на субективизъм при оценяването и обсъждане на възможностите за неговото минимизиране. По време на курса ще бъдат представени и коментирани съществуващи инструменти, разработени със специализиран софтуер. Обучаваните ще се запознаят с различни примери, въз основа на които ще разработят собствени варианти на електронен тест и електронно портфолио Махара. Специално внимание по време на занятията ще бъде отделено и ще бъдат осигурени възможности на студентите за самооценяване, взаимно оценяване, индивидуална и групова рефлексия.

Курсът е отличен с Epprobate label - международен сертификат за качество.