В процеса на обучение студентите ще се запознаят и ще обогатят познанията си относно възможностите и ограниченията на електронните технологии в областта на оценяването на постиженията на учениците. Основните акценти са свързани с коментиране на различни стратегии и методи за оценяване на постиженията, работа със специализиран софтуер за създаване на инструменти за оценяване, разпознаване на проявленията на субективизъм при оценяването и обсъждане на възможностите за неговото минимизиране. По време на курса ще бъдат представени и коментирани съществуващи инструменти, разработени със специализиран софтуер. Обучаваните ще се запознаят с различни примери, въз основа на които ще разработят собствени варианти на електронен тест и електронно портфолио Махара. Специално внимание по време на занятията ще бъде отделено и ще бъдат осигурени възможности на студентите за самооценяване, взаимно оценяване, индивидуална и групова рефлексия.

Курсът е отличен с Epprobate label - международен сертификат за качество.