Курсове на преподаватели от НАП

Този курс има за цел да представи основни познания на служителите как да управляват общоорганазационните рискове. В края на курса служителите ще умеят да идентифицират и оценяват рисковета, както и да планират контролни действия за съответните рискове.

тук се записва кратка анотация за курса - резюме

Този курс е посветен на темата  за облагане доходите, придобити от физически лица - земеделски производители  с оглед настъпилите промени  на законодателната уредба

Здравейте,

Добре дошли в Национална агенция за приходите /НАП/,

Този курс /тема номер 7/ е следващото предизвикателство, с което е препоръчително да се запознаете, за да се чувствате пълноценни и компетентни на новото си работно място,

Защото:

"Спазването на правилата на българската граматика и доброто оформление на текстовете е израз на добра култура и уважение към езика ни. Това е и въпрос на уважение към получателя/читателите на документа."

Административна и съдебна практика по Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Курсът разглежда основните положения на ЗОПБ, Указание на Министъра на финансите по ЗОПБ и административната и съдебната практика по закона.

Анотация на курса - ВОД, ВОП.....

Този курс ще Ви даде информация за лицата, които са задължени да внасят авансови данъци за придобитите доходи, както и за сроковете и начините на декларирането им по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

КРАТКА АНОТАЦИЯ

Този курс е предназначен за новоназначени служители в НАП.

Да се справим с този трудноприложим член !

Какво трябва да знаем, за да ангажираме успешно отговорността на виновното лице!?!

Организиране и провеждане на публична продан (търг с тайно и явно наддаване) по реда на ДОПК.

Основните акценти в курса са:
  • Принципи и понятия в административнонаказателното производство
  • Образуване на административнонаказателно производство
  • Съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение
  • Спиране на административнонаказателно производство
  • Предаване на преписката на административнонаказващия орган
  • Съставяне и връчване на наказателно постановление

Този курс е във връзка с последните промени в ЗДДФЛ през 2014 г. свързани с данъчното облагане на физически лица.