Авторски курсове на магистри от програма "ИКТ в образованието 2014-2015".

Целта на обучението по учебния предмет “Човекът и природата” в трети клас е да се задоволи потребността на децата от знания за заобикалящата ги природна среда и умения да се ориентират в нея, да се стимулира цялостното развитие на тяхната личност чрез:
• Придобиване на знания за: основни характеристики на телата и веществата и употребата на веществата в зависимост от свойствата им; разпространението и значението на въздуха и водата; жизнените процеси хранене и движение; групиране на животните и растенията по определени признаци; връзката на живите организми с тяхната среда; необходимостта от опазване на природата; устройството на човешкото тяло; хигиенните правила и грижите за здравето.
• Усвояване на учебно-изследователски методи като наблюдение и извършване на опити.
• Формиране на отношения към природата - възприемчивост, любознателност, непредубеденост, критичност и др.
• Развитие на познавателни, комуникативни и практически умения като разпознаване, сравнение, използване на различни източници на информация, групиране по определен признак, умение за работа в екип, насърчаване на общуването, грижи за растения и животни и др.
• Развиване на интереса към явленията и процесите в неживата и живата природа.

Задълбоченото изучаване на българската история е от съществено значение за формиране на ценностна ориентация у младите хора и спомага за обогатяване на техните познания за собствената им етнокултурна идентичност.

В рамките на настоящия курс ще се запознаете с основните исторически процеси и явления в политическата, социално-икономическата, религиозна и културна структура на българската  държава и общество през средните векове. След преминаването му вие ще можете да:

  • обработвате, структурирате и обобщавате информация при анализ на разнообразни исторически източници;
  • излагате исторически аргументи за изясняването на минали и настоящи проблеми от развитието на българското общество;
  • подхождате критично към дадена теза, твърдение или съдържание на определени информационни източници;
  • боравите свободно с исторически понятия и познавате значението им;
  • работите самостоятелно и в екип .

Курсът по „История и цивилизация" за XI клас е част от задължителната подготовка по предмета и е предназначен за ученици в гимназиален етап на обучение. При разработването му са взети под внимание ДОИ по история и цивилизация и учебната програма за съответния клас.

 Реализацията на младите хора през новия век е пряко свързана с владеенето на чужди езици и това e приоритет в образованието в световен мащаб. В днешния глобализиращ се свят, единственият език приет за международен е английският. Предпочитан в сферата на бизнеса, администрацията, новите технологии, широко използван за комуникация между хората, наличието на англоезични телевизионни и радио програми, електронните игри, всичко това допълнително засилва мотивацията на учениците за усвояване на английски език.

В хода на настоящият курс, учениците от четвърти клас ще разширят и задълбочат знанията и уменията придобити в трети клас свързани с английският език; ще формират основни умения за разбиране на текст при четене и слушане;  ще формират основни умения за общуване на английски; ще осъзнаят наличието на граматична система в английският език; ще усвоят основни стратегии за учене и общуване на английски; ще формират основни умения за самостоятелна работа и самоконтрол; ще придобият интерес към други култури и народи; ще се създадат условия за формиране у индивида на стабилна ценностна система и адекватно социално поведение в международен контекст. Реализацията на всички тези цели ще даде на учащите една стабилна основа за продължаване на чуждоезиковото обучение в следващите класове. Учениците ще имат едно адекватно самочувствие относно знанията и уменията си по английски език, което би повишило мотивацията им за високи постижения в областта. Доброто владеене на английския език  позволява учениците да учат в престижни училища, университети в страната и в чужбина, което от своя страна отваря повече врати и възможности за професионална реализация и адекватно вписване в обществото.

Курсът е разработен в съответстие с изискванията на новата учебна програма на МОН по английски език за четвърти клас.

Учебната програма по домашна техника и икономика за 6 клас надгражда съдържанието на обучението по този учебен предмет от 5 клас.Тя е насочена към продължаване на процеса на формиране на обща технологична грамотност на учениците и осигуряване на основни знания ,умения и нагласи,необходими за по-широка,задълбочена и обобщаваща учебна дейност в областта на технологиите 7 и 8 клас на СОУ.

       Приемствеността в съдържанието между 5 и6 клас се подпомага чрез повторение на шестте нови теми  „Проектиране в дома”,”Занаяти и съвременност”,”Робота с материали”,”Енергия и контрол на използването и”,Кулинарство”,”Природата в дома”.Темите,по които се работи с учениците,са същите както и в 5 клас,но в 6 клас е налице усложняване на тематиката,формиране и усъвършенстване на уменията с повече проекции към различни области на практиката,по- голяма сложност на извършване и формиране на по-силна обвързаност с учебното съдържание,което предстои да се овладее в 7 и 8 клас при преподаването на учебния предмет „Технологии”.

       Урочната дейност по домашна техника и икономика и в този клас се организира изцяло като лабораторно-практически упражнения,като се балансира използването на различни материали,присъствието на различни технологични процеси,използването на широк спектър от средства/включително и механизирани/,трудови дейности с предимно интелектуални компоненти и трудови дейности с предимно манипулативен характер.

В този курс по История и Цивилизация - Съвременност, Вие ще се запознаете с изпълненото с драматизъм, трагизъм и технологически възход - ХХ-то столетие. Време, което е оставило своя отпечатък и върху днешния ден. 

В края на този курс, Вие ще сте усвоили новия материал, ще сте затвърдили нови знания, на чиято база, ще можете сами да давате адекватни отговори на поставени ви въпроси, засягащи разглежданата проблематика.

При разработването на курса са взети под внимание ДОИ, съотнасящи се до учебното съдържание по учебния предмет - История и Цивилизация - Съвременност за Х клас.

Всеки усвоен нов чужд език е още един широко отворен прозорец за младия човек към външния свят. Чуждият език е неоценимо богатство и средство, чрез което учащият получава достъп не само до историята и културата на дадена нация, но и до всички налични на него ресурси и носители на информация в световен мащаб.

В настоящия курс „Общ френски език за начинаещи” учениците от 9 клас, изучаващи френски език като втори чужд език, ще направят първите си стъпки в усвояването на този език, придобивайки начални лексикални и граматически знания. При завършването му те ще могат да разпознават, разбират и възпроизвеждат ежедневна информация от общ характер в няколко ключови сфери.

Настоящият онлайн езиков курс е разработен въз основата на ДОИ и официално одобрена от МОН методика за изучаване на френски език като втори чужд език в гимназиален етап (Учебник: „Echo I” / Автори: J. Girardet, J. Pécheur, изд.: CLE International, Paris, 2010.)

Курсът Информационни технологии - 9 клас е базиран на едноименния учебник на издателство Нова Звезда. В него ще разгледаме основни теми от областта на информатиката, като например що е информация, текстоообработка, графика и др. 

Обучаемите ще изградят проактически умения за работа с основните програми от офис пакета като Word, Excel, PowerPoint и др. Това ще им подпомогне бъдещата учебна дейност, както и професионална работа, понеже компютърната грамотност е основно изискване и незаменимо умение в днешно време.

    Учебният предмет човекът и обществото има интегрален характер. С този
предмет завършва задължителната подготовка на учениците в началния етап на
основната степен. Той изгражда началните познания на учениците за човешките
взаимоотношения, за устройството на обществото и за организацията на съвременната
българска държавност. С него се поставят основите на учебните предмети история и
цивилизация и география и икономика.

   Чрез този курс учениците ще придобият знания за спецификата на природните области в България. В резултат на обучението си учениците ще могат да:

- посочват характеристиките на отделните природни области в България.

- определят значението на някои природни дадености (вода, почва и др.)за живота на хората.

- посочват връзката между особеностите на природната среда и трудовата дейност на хората.

- дават примери за последиците от взаимодействието между човека и околната среда.

В този курс по "Човекът и обществото" за трети клас, Вие ученици ще предприемете своето пътешествие през темите, свързани с българското общество в миналото. Ще се запознаем със старите народи, обитавали нашите земи, след това ще преминем през великите български владетели и столиците, които били стожери на нашата родина и накрая нашето пътешествие ще завърши с освобождението на България.

В края на този курс вие ще сте способни да описвате ежедневния живот на българите през различните епохи, ще назовавате и разпознавате българските владетели и столиците на нашата родина, ще опознаете живота на апостолите, спомогнали за освобождението на България и ще познавате националните символи на нашата държава.

При разработването на този курс са взети под внимание ДОИ по Човекът и обществото за трети клас.

Географското образование има определено място и значимост в подготовката на младите хора. Природо-общественият характер на географията дава възможност да се разберат пространствените измерения (аспектите) на взаимодесйтвие между природата и обществото - един от най-актуалните въпроси на съвременността.

В VI клас продължава изучаването на учебния предмет География и икономика. Съобразно Държавните образователни изисквания (ДОИ) в този клас се предвижда да започне изучаването на континентите и окенаите на планетата, което определя и регионалния характер на курса. По този начин след овладяната най-обща представа за Земята се пристъпва към едно по-подробно изучаване на най-големите части на земната повърхност, което обогатява и прави по-конкретна картината на планетата.

Основна цел на темите по Човек и природа в трети клас е стремежът да се започне изграждането на единна картина на природата и мястото на човека в нея в съзнанието на ученика. Едновременно с това се обогатяват екологичната култура на учениците и позитивните междуличностни отношения.

Ученикът ще придобие знания за основни характеристики на телата и веществата и
употребата на веществата в зависимост от свойствата им; разпространението и зна-
чението на въздуха и водата; жизнените процеси хранене и движение; групиране на
животните и растенията по определени признаци; връзката на живите организми с
тяхната среда; необходимостта от опазване на природата; устройството на човеш-
кото тяло; хигиенните правила и грижите за здравето.

Той ще формира отношение към природата и себе си като част от нея. 

Ученикът ще развие познавателни, комуникативни и практически умения като разпозна-
ване, сравнение, използване на различни източници на информация, групиране по
определен признак, умение за работа в екип, насърчаване на общуването, грижи за
растения и животни и др., както и интерес към явленията и процесите в неживата и живата природа.