Магистърска програма "Информационни и комуникационни технологии в образованието 2017-2018"

Завършвайки този курс, обучаемите ще могат да преподават ИКТ в началното училище, като познават и прилагат разнообразни софтуерни образователни технологии. 

В края на този курс обучаемите:

 • ще знаят целите, стандартите и темите от учебните програми по ИКТ в началното училище;
 • ще идентифицират и дефинират основните компоненти на компютърната система и тяхната функционална специфика в контекста на обучението в началното училище;
 • ще познават и оперират с образователен софтуер и мултимедия за началното училище, и ще ги използват за подходящи образователни цели;
 • ще са запознати с нормативните документи, включващи правила за безопасната работа при използването на компютърни системи в учебни занятия и ще ги прилагат в учебната среда;
 • ще развият и усъвършенстват компетентностите си за самостоятелно проучване и експериментиране с различни софтуерни продукти в процеса на обучение.

Използваното изображение е свалено от тук и е собственост на автора ©Woodleywonderworks, свободно за разпространение под лиценз CC BY 2.0

Целите на курса са свързани с усвояване на знания за планиране, създаване и представяне на учебно съдържание пред аудитория. Разглеждат се както особеностите в структурно и съдържателно отношение, така и специфики на комуникирането на информация в разнообразен образователен контекст. В практически план се изграждат конкретни технологични умения за разработване на учебни презентационни продукти с различни видове софтуер. В курса са включени тренинги за работа с различни видове презентационен хардуер и софтуер и интегрирането им при представяне на разработените от обучаемите презентации.

Тази дисциплина въвежда обучаемите в педагогическите възможности на УЕБ 2.0 технологиите, които моделират но­ви подходи към ученето, преподаването и педагогическото взаимодействие, базирани на сътрудничество и обмен на знания. Тя се стреми в теоретичен план да въведе студентите към същността на уеб базираното обучение на основата на разнообразни УЕБ 2.0 технологии и услуги, свързани с неговото реализиране. Акцентира се върху концептуализиране на ученето в онлайн учещи общности, които се подпомагат взаимно и си сътрудничат, споделяйки своите знания.

Практическата част на курса се фокусира върху действителното прилагане на избрани Web 2.0 инструменти, които студентите използват ежедневно в личното си виртуално пространство. Целта е да им се даде възможност да придобият педагогически практически опит и технологична  компетентност да интегрират тези инструменти в различни образователни контексти в средното, висшето и продължаващото образование.

Целта на настоящия курс е да се запознаят студентите със същността на понятието електронна учебна среда, видовете среди и основните елементи, които са общи за тях. Курсът разглежда различните инструменти на електронна учебна среда MOODLE и тяхното технологично реализиране в процеса на разработване на онлайн учебен курс.

Задачите на курса са:

 • Да се запознаят студентите с понятието електронна учебна среда и неговите основни елементи.
 • Да се запознаят с инструментите за създаване и публикуване на учебни материали и ресурси във виртуална учебна среда MOODLE.
 • Да се запознаят с инструментите за създаване на индивидуални и групови учебни задачи онлайн и възможностите за тяхното провеждане в процеса на обучение.
 • Да се запознаят студентите с формите на оценяване, заложени в електронна учебна среда MOODLE и алгоритмите за тяхното дефиниране и реализиране.

В този курс ще се запознаете с разнообразни подходи за създаване и използване на мултимедийни материали при проектиране и реализиране на курсове за електронно обучение. Ще овладеете на практика методология за създаване на мултимедийни продукти и програми за практическо реализиране на такива продукти като Camtasia Studio и AutoPlay Media Studio.

В процеса на обучение студентите ще се запознаят и ще обогатят познанията си относно възможностите и ограниченията на електронните технологии в областта на оценяването на постиженията на учениците. Основните акценти са свързани с коментиране на различни стратегии и методи за оценяване на постиженията, работа със специализиран софтуер за създаване на инструменти за оценяване, разпознаване на проявленията на субективизъм при оценяването и обсъждане на възможностите за неговото минимизиране. По време на курса ще бъдат представени и коментирани съществуващи инструменти, разработени със специализиран софтуер. Обучаваните ще се запознаят с различни примери, въз основа на които ще разработят собствени варианти на електронен тест и електронно портфолио Махара. Специално внимание по време на занятията ще бъде отделено и ще бъдат осигурени възможности на студентите за самооценяване, взаимно оценяване, индивидуална и групова рефлексия.

Курсът е отличен с Epprobate label - международен сертификат за качество.

Въпросите, свързани с използването на ИКТ в образователен контекст сега се явяват ключови в педагогическата теория и практика. Тази дисциплина въвежда студентите в методологическите основи, теоретичните проблеми и дискусии, свързани с практиката на интегриране на технологиите в разнообразие от образователни контексти във всички степени и форми на формалната образователна система.

Тази дисциплина цели създаването на една обща теоретична рамка за критично и аргументирано оценяване на образователната практика, научните изследвания и развитието на образователните информационни и комуникационни технологии. 

Тя се стреми към въвеждане на студентите в развитието на концептуалните, педагогически, психологически, социални, технологичични и технически аспекти на феномена „електронно обучение”.

Целта на настоящия курс е да се запознаят студентите със същността на понятието електронна учебна среда, видовете среди и основните елементи, които са общи за тях. Курсът разглежда различните инструменти на електронна учебна среда MOODLE и тяхното технологично реализиране в процеса на разработване на онлайн учебен курс.

Задачите на курса са:

 • Да се запознаят студентите с понятието електронна учебна среда и неговите основни елементи.
 • Да се запознаят с инструментите за създаване и публикуване на учебни материали и ресурси във виртуална учебна среда MOODLE.
 • Да се запознаят с инструментите за създаване на индивидуални и групови учебни задачи онлайн и възможностите за тяхното провеждане в процеса на обучение.
 • Да се запознаят студентите с формите на оценяване, заложени в електронна учебна среда MOODLE и алгоритмите за тяхното дефиниране и реализиране.