Въпроси и отговори

Педагогически въпроси

Re: Педагогически въпроси

by Румяна Пейчева-Форсайт -
Number of replies: 0

Тони, бъпросът не е банален, защото възниква при всички колеги. Ето и отговора:

Заданието е термин от Мудъл, който отразява една от учебните дейности там. Това е по-скоро синоним на "домашна работа", която се изпълнява индивидуално от студентите, в резултат на която те създават някакъв артефакт (напр. есе) и го качват в "заданието" за преглед и оценка от преподавателя. Студентите нямат достъп до работата на своите колеги.

Задачата в педагогическия дизайн на нашите курсове е "инструкция за работа на студентите, в която се описват: субекта на дейността, ресурсите, с които ще се работи, какви учебни дейности и в каква последователност ще се извършат, какви са очакваните резултати от тази дейност, какво е нейното времетраене и как резултата ще баде оценяван. Изпълнението на задачата може да изисква използването на няколко дейности и инструменти от Мудъл. Затова решихме стандартно да я описваме в "етикет" или "страница".