Следдипломна квалификация

Проверка на дисертационни трудове със софтуер за предотвратяване на плагиатство.

Учебната дисциплина запознава студентите с основните информационни и комуникационни технологии и техните потенциални възможности за повишаване на ефективността на обучението и образованието във всичките му степени и форми. Учебното съдържание има ясно изразена практическа насоченост – студентите да придобият умения да използват рационално електронните технологии в процеса на проектиране и осъществяване на обучението и оценяване на тяхната ефективност по отношение на традиционните технологии и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

Целта на обучението е да формира у обучаваните знания, умения и компетентност за идентифициране, превенция и ефективно решаване на мотивационни проблеми, възникващи при обучението на възрастни учащи.

Задачите на курса са насочени към:

-          Усвояване на знания за:

 • Същността и видовете мотивация;
 • Цикъла на мотивация и мотивите на възрастните учащи;
 • Основните теории за мотивацията;
 • Причините за демотивация на възрастните учащи;
 • Специфичните условия в процеса на обучение, които мотивират възрастните за учебна дейност (среда на обучение, начин на провеждане на обучението, взаимоотношения между обучаващия и обучавания).

-          Формиране на умения за:

 • Диагностика и анализ на мотивите на възрастните учащи;
 • Анализ на мотивите за учене на възрастните учащи;
 • Идентифициране на типични проблеми, възникващи в обученията на възрастни;
 • Планиране на учебна дейност, стимулираща мотивацията на възрастните за учене;
 • Разработване на план за решаване на мотивационни проблеми.

-          Формиране на позитивна нагласа и отношение към:

 • Възможностите на възрастните да бъдат мотивирани за участие в учебна дейност;
 • Развитието на форми за учене през целия живот.

Учебната дисциплина запознава студентите с основните информационни и комуникационни технологии и техните потенциални възможности за повишаване на ефективността на обучението и образованието във всичките му степени и форми. Учебното съдържание има ясно изразена практическа насоченост – студентите да придобият умения да използват рационално електронните технологии в процеса на проектиране и осъществяване на обучението и оценяване на тяхната ефективност по отношение на традиционните технологии и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

Учебната дисциплина запознава студентите с основните информационни и комуникационни технологии и техните потенциални възможности за повишаване на ефективността на обучението и образованието във всичките му степени и форми. Учебното съдържание има ясно изразена практическа насоченост – студентите да придобият умения да използват рационално електронните технологии в процеса на проектиране и осъществяване на обучението и оценяване на тяхната ефективност по отношение на традиционните технологии и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.