Трето пилотно тестване на инструменти за идентификация по проект TeSLA.

Дисциплината "Информационни и комуникационни технологии в социалната работа" е посветена на запознаването със съвременните информационни и комуникационни технологии и техните потенциални възможности за повишаване на ефективността на труда на социалния работник.
Като част от работата в този курс студентите овладяват умения за използване ИКТ за различни образователни и професионални цели; за онлайн учене и сътрудничество; за работа в екип и за разработване на проекти.

Научната дисциплина има предимно приложен характер. В хода на обучението у студентите се изграждат умения за планиране, организиране и управление на лабораторната работа на учениците, при която се получават непосредствени потвърждения на теоретичните знания на базата на класически и съвременни методи за наблюдение и изследване на живите обекти. Структурата на отделните занятия е изградена като връзка между научното знание, залегнало в биологичните дисциплини и неговото преобразуване в учебно знание в учебните предмети от  биологичния цикъл.

Тема 1: Равнища на организация на живата материя – микросистема
Тема 2: Равнища на организация на живата материя - мезосистема
Тема 3: Биохимия на живите системи
Тема 4: Процеси в клетката – фотосинтеза
Тема 5: Поведение на животните

 

В този курс обучаемите имат възможност не само да придобият теоретични знания в областта на информационните технологии в образованието, но и да получат практически знания, участвайки в електронен курс, създавайки електронно съдържание и учейки активно в уеб-базирана учебна среда. 

В края на курса, обучаемите:

 • ще придобият знания за образователните аспекти на информационните и комуникационните технологии (ИКТ);
 • ще могат да планират и реализират учебни дейности с помощта на ИКТ;
 • ще развият и усъвършенстват компетентностите си за разработване и оценяване на мултимедия;
 • ще придобият приложни умения за работа във виртуална учебна среда.

Завършвайки този курс, обучаемите ще могат да преподават ИКТ в началното училище, като познават и прилагат разнообразни софтуерни образователни технологии. 

В края на този курс обучаемите:

 • ще знаят целите, стандартите и темите от учебните програми по ИКТ в началното училище;
 • ще идентифицират и дефинират основните компоненти на компютърната система и тяхната функционална специфика в контекста на обучението в началното училище;
 • ще са запознати с нормативните документи, включващи правила за безопасната работа при използването на компютърни системи в учебни занятия и ще ги прилагат в учебната среда;
 • ще развият и усъвършенстват компетентностите си за самостоятелно проучване и експериментиране с различни софтуерни продукти в процеса на обучение.

Използваното изображение е свалено от тук и е собственост на автора ©Woodleywonderworks, свободно за разпространение под лиценз CC BY 2.0

Основната цел на курса е свързана с формиране на познания за възможностите и ограниченията на електронното портфолио и конкретно на възможностите на платформата за създаване на електронно портфолио Махара, както и на умения за разработване и поддържане на е-портфолио - Махара.

В резултат на обучението по дисциплината „Електронно портфолио” ще се формират и обогатят:

 • знания относно основните характеристики на е-портфолиото и в частност на Махара електронно портфолио;
 • знания за възможностите на е-портфолиото в областта на документирането, проследяването на прогреса в ученето, планирането и представянето на персоналното и професионалното развитие, както и за оценяване на постиженията на обучаваните.
 • знания и умения за създаване и управление на страници и колекции в платформата Махара;
 • знания относно създаване и администриране на различни групи, в т. ч. групи за оценка в платформата Махара;
 • знания и умения за осъществяване на рефлексия с оглед оптимизиране на собственото учене;
 • умения за представяне на разработено от студентите Махара електронно портфолио.