Трето пилотно тестване на инструменти за идентификация по проект TeSLA.

Page: 1 2 ()

Създаването на индивидуален учебен план и редуциране на учебното съдържание е важен момент от процеса на приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности. Рамките на съдържанието на темата се определят от Закона за училищно и предучилищно образование и прилежащите към него Държавните образователни стандарти, представящи общообразователната подготовка, оценяването, учебния план, приобщаващото образование и др. В рамките на учебната дисциплина се предвижда развиване на умения за работа с административни документи, планиране на учебен процес, създаване на дидактични материали и планиране на методически подходи. Дисциплината е с определено практически характер.

Дисциплината "Информационни и комуникационни технологии в социалната работа" е посветена на запознаването със съвременните информационни и комуникационни технологии и техните потенциални възможности за повишаване на ефективността на труда на социалния работник.
Като част от работата в този курс студентите овладяват умения за използване ИКТ за различни образователни и професионални цели; за онлайн учене и сътрудничество; за работа в екип и за разработване на проекти.

Създаване на комплект от документи, които придружават педагогическата работа на учителите: тематични разпределения, протоколи от проведени занятия, учителско портфолио и др.

Курсът е предназначен за студенти в бакалавърски програми. Надгражда се над вече формираните умения в курсовете по психология, анатомия и неврология, лингвистика. 

Теоретичната част обсъжда фонетиката в собственото й онтологично поле, което налага използването на метатеоретичен анализ на изучаваното явление. В случая анализът остава в рамките на приложната лингвистика. 

На теоретично-практическо ниво се разработват трите основни плоскости на фонетичните явления: морфология, функция, развитие. 

При изпълнение на очертания новаторски подход става възможно преминаването на теоретичното описание на звуковите закономерности към тяхното практико-приложно обяснение. 

Научната дисциплина има предимно приложен характер. В хода на обучението у студентите се изграждат умения за планиране, организиране и управление на лабораторната работа на учениците, при която се получават непосредствени потвърждения на теоретичните знания на базата на класически и съвременни методи за наблюдение и изследване на живите обекти. Структурата на отделните занятия е изградена като връзка между научното знание, залегнало в биологичните дисциплини и неговото преобразуване в учебно знание в учебните предмети от  биологичния цикъл.

Тема 1: Равнища на организация на живата материя – микросистема
Тема 2: Равнища на организация на живата материя - мезосистема
Тема 3: Биохимия на живите системи
Тема 4: Процеси в клетката – фотосинтеза
Тема 5: Поведение на животните

 

В този курс обучаемите имат възможност не само да придобият теоретични знания в областта на информационните технологии в образованието, но и да получат практически знания, участвайки в електронен курс, създавайки електронно съдържание и учейки активно в уеб-базирана учебна среда. 

В края на курса, обучаемите:

  • ще придобият знания за образователните аспекти на информационните и комуникационните технологии (ИКТ);
  • ще могат да планират и реализират учебни дейности с помощта на ИКТ;
  • ще развият и усъвършенстват компетентностите си за разработване и оценяване на мултимедия;
  • ще придобият приложни умения за работа във виртуална учебна среда.

Завършвайки този курс, обучаемите ще могат да преподават ИКТ в началното училище, като познават и прилагат разнообразни софтуерни образователни технологии. 

В края на този курс обучаемите:

  • ще знаят целите, стандартите и темите от учебните програми по ИКТ в началното училище;
  • ще идентифицират и дефинират основните компоненти на компютърната система и тяхната функционална специфика в контекста на обучението в началното училище;
  • ще са запознати с нормативните документи, включващи правила за безопасната работа при използването на компютърни системи в учебни занятия и ще ги прилагат в учебната среда;
  • ще развият и усъвършенстват компетентностите си за самостоятелно проучване и експериментиране с различни софтуерни продукти в процеса на обучение.

Използваното изображение е свалено от тук и е собственост на автора ©Woodleywonderworks, свободно за разпространение под лиценз CC BY 2.0

Page: 1 2 ()